İçeriğe geç

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği, tek ya da iki taraflı bir biçimde bir taşınmazın satış vaadini kapsayan ve tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Satış vaadinde bulunan taraf ilgili taşınmazını belirli bir süre sonra satma vaadinde bulunmaktadır. Satış vaadi sözleşmeleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda sadece şekil şartları düzenlenirken sayılsa da Noterlik Kanunu ve Tapu Kanunu’nda düzenlenmiştir. Satış vaadi sözleşmelerinin henüz maliki olunmayan taşınmazlar için de yapılmasında hukuki bir engel bulunmamaktadır. Ancak ifa imkansızlığı nedeniyle ilgili taşınmazın devri mümkün olmazsa taahhütte bulunan taraf; sözleşmeden doğan müspet zararları (mahrum kalınan tüm kar ve zararları) tazmin etmek durumunda kalabilir.

Teminat amacıyla taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri sözleşmenin amacı ile çelişeceğinden hukuken geçersiz olacaktır.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi örneği, mutlaka Ankara avukat hukuki desteği alarak hazırlanmalı ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü de hukuki destek alınarak takip edilmelidir.

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :
ALICI            : Ad Soyad
                           Adres
SATICI          : Ad Soyad
                           Adres

ANLAŞMA KONUSU

 1. İş bu sözleşmedeki kuralların ve bu kuralların çerçevesinde taraflar arasında yapılacak satış sözleşmesinin konusu Ankara İli Çankaya İlçesi Balgat Mahallesinde kain ve tapunun,…….. Ada 1-2-3-4-10-11-12-13 Parsel     numaraları ile     kayıtlı ……     numaralı villa/daireler için     satış sözleşmesidir.
 1. Sözleşme konusu bağımsız bölüme ait numara özel vaziyet planına ait olup, konutun yeri sabit kalmak şartı ile numarası değiştirilebilir. İş bu sözleşmenin ekinde bulunan proje çizimlerinde taraflarca üzeri imzalanmış villa/daire numarasına bakılmaksızın teslim edilecektir.
 1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte hazırlanan taslak proje ekte bulunmaktadır, proje üzerinde yapılacak değişikliklerde alıcıya haber verilecektir ve esaslı değişikliklerde onayı alınacaktır. Alıcı, satıcının, gerektiğinde projelerde ve vaziyet planında tadilat veya değişiklik yapmasını kabul eder.
 1. Satışa konu villa/daire iş bu sözleşmenin ekinde bulunan teknik şartnameye uygun olarak inşa

TESLİM SÜRESİ

 1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç ……. ay içerisinde satıcı tarafından ruhsat başvuruları yapılmış ve ruhsat onayı alınmış olacaktır (mücbir sebepler hariç). Teslim süresi ruhsat tarihinden itibaren aydır.
 1. Villa/Daire en geç ……. /……… /2024 tarihinde teslim edilecektir. Teslimin ……/…../2024 tarihinden sonraya sarkması halinde, satıcı tarafından alıcıya bölgede rayiç kira bedeli üzerinden her ay kira bedeli ödenecektir.
 1. Yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kabul edilen mücbir sebepler ve her türlü fevkalade haller, tüm resmi merciler ve belediyelerden alınması gereken izinlerdeki satıcının kusuru bulunmayan gecikmeler, yetkili makamların emir ve yasakları, yapımı ve tahsisi kamu kuruluşlarına ait olan malzeme ve hizmetlerdeki aksamalar, olağanüstü hava şartlarından dolayı resmi makamlarca tespit edilen fen noktasında çalışmanın durdurulması gibi satıcının, yetkisi ve sorumluluğu dışında kusuru bulunmaksızın meydana gelen tüm gecikmeler teslim süresine ilave edilecektir.

FİYAT VE ÖDEME ŞARTLARI

 1. Satış bedeli ve ödeme şartları konuta ait arsa payı, mimari-statik-tesisat-peyzaj projelerin hazırlanıp tasdik ettirilmesi, inşaat ruhsatının alınması, yapı denetim bedeli, konutun ekteki mahal listesine göre yapılma masrafları, malzeme ve işçilik giderleri, alt yapı düzenlemeleri göz önüne alınarak taraflarca tespit edilmiştir.
 1. Sözleşme konusu bağımsız bölümün satış bedeli …………………. TL (…………. Türk Lirası)

Ödeme Tablosu

PEŞİNAT ………….. TL’dir (………… Türk Lirası)’dır. …./…../2024 tarihinde ödenmiştir.
KALAN …………… TL’lik (………………. Türk Lirası) bedel 3 eşit taksitte;
…………… TL’lik (…………….Türk Lirası)……. tarihinde,
…………… TL’lik (…………….Türk Lirası)……. tarihinde,
…………… TL’lik (…………….Türk Lirası)……. tarihinde ödenecektir.

 1. Satmayı vaat edenin iş bu sözleşme gereği edinimi zamanında ve tam ifa edebilmesi için alıcı tarafından ödemelerin zamanında yapılması gerekmektedir.
 1. Alıcı, ödemelerini ödeme planında belirtilen şekilde yapmaması halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bunun için, ihbar ya da ihtara gerek bulunmamaktadır. Bu takdirde, satıcı temerrüt ya da sözleşmenin feshine ilişkin olarak dilediği yola başvurabilir;

FESİH

İş bu sözleşme …../……2024 tarihinde imzalanmış olup, tarafların sözleşme şartlarından herhangi birine uymaması halinde, satıcı veya alıcının tek taraflı sözleşmeyi feshi hakkı saklıdır.

CEZAİ ŞART

 1. Alıcı, ödemelerini ödeme planına uygun yapmaması halinde, gecikilen her ay için % … gecikme cezası ödemeyi kabul eder.
 1. Alıcının, satıcının kusuruna dayanmaksızın kendi isteğiyle sözleşmeden dönmesi halinde, vermiş olduğu peşinatın %10’u cezai şart olarak alıcıda kalacaktır. Geri kalan bakiye ise sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren 6 ay içerisinde iade edilir.
 1. Satıcının kendi isteğiyle sözleşmeden dönmesi veya satıcının kusuru sebebiyle edimini gereği gibi ifa etmemesi halinde alıcının sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkını kullanması hallerinde, satıcı fesih tarihine kadar alınanları 7 gün içerisinde yasal faizi ile birlikte geri öder. Ayrıca satıcı o tarihe kadar almış olduğu bedelin %20 si kadar cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK

Taraflar karşılıklı tüm taahhütlerini bu sözleşmede belirtildiği gibi yerine getirirler, bu sözleşme ve eklerinde bulunanlar dışında birbirlerine karşı başkaca taahhütleri olmadığını kabul ve beyan ederler.

YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasından işbu sözleşme ve/veya bu sözleşme çerçevesinde yapılacak satış ve işlemlerden doğacak tüm ihtilaflarda……….. mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

KULLANILACAK MALZEME

Alıcıya işbu sözleşmeye istinaden dairenin içinde yapılacak olan işlerde, teknik şartnamede belirlenenler arasındaki malzemelerden renk, desen ve model seçimi alıcının bilgisi dahilinde olacak ve alıcıya seçim imkânı sunulacaktır.

SÖZLEŞME EKLERİ

Aşağıda belirtilen dokümanlar birbirini tamamlayıcı nitelikte olup, sözleşme eklerini teşkil etmektedir.
1-Taraflara ait yerlerin gösterildiği avan proje,
2-İnşaatın genel ve teknik niteliklerini tespit eden Teknik Şartname ve mahal listesi,

Bu sözleşme ………………… tarihinde …………… madde ………..sayfa olarak 2 nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca onaylanmıştır.

 

SATICI                                                                                                                                                                                               ALICI
Ad Soyad                                                                                                                                                                                       Ad Soyad
İmza                                                                                                                                                                                                   İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir