İçeriğe geç

Araç Kilometre Düşürme Davası

Araç Kilometre Düşürme Davası, gizli ayıp olup, satıcının bu kusuru bilmese de alıcıya karşı sorumluluğu olan ve Türk Borçlar Kanundaki seçimlik haklardan biri ile alıcıya karşı sorumlu olduğu haksız fiildir. Aynı zamanda araç kilometre düşürme TCK kapsamında bir suç olup, burada kusur sorumluluğu tek başına yeterli değildir. Hile, zarar ve haksız menfaat unsurlarının da bulunması gerekmektedir. Araç kilometre düşürme davası, ankara avukat nezdinde açılmalı ve profesyonel destek alınmalıdır.

Kilometre Düşürme Cezası

Kilometre düşürme cezası, TCK md. 157 ve 158. Maddelerde düzenlenmiş ve dolandırıcılık olarak tanımlanmıştır. Suçun 158. Maddede sayılan hallerde işlenmesi halinde “nitelikli dolandırıcılık” olarak cezalandırılmakta ve 4 yıl ile 10 yıl arasında cezalar verilmektedir. Satıcının araç kilometresinin düşürüldüğünü bilmemesi, kendisinin de araştırmadan aldığını ispatlaması durumunda, kilometre düşürme cezası almama ve BERAAT etme ihtimali vardır. Bu durumda ankara avukat& ankara ceza avukatı danışmanlığı almanızı tavsiye ederiz.

Kilometre Düşürme Satıcının Sorumluluğu

Araç kilometre düşürme satıcının sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Satıcı, aracın kilometresinin düşürüldüğünü bilmese dahi bu durumda ayıptan sorumlu olacaktır. Ancak bazı durumlarda satıcı sorumluluktan kurtulabilecektir. Bu durumlardan haberdar olmak için araç alım satımlarınızda ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. 

Alıcının Ayıbı Bilmesi

TBK m.222 gereği alıcının ayıbı bilmesi, satıcıyı sorumluluktan kurtarır. Ancak satıcı ayıbı gizlemediğini, alıcının ayıbı bildiğini ispat etmelidir.

“Ayıp davacıdan gizlenmiştir. Ayıbın gizlenmediğinin ispat yükü davalıda olup davalı üzerine düşen ispat yükünü yerine getirememiştir. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davalı satıcının ayıptan sorumluluk borcu bulunmaktadır. ” Yarg. 13. HD., 2014/37427 E., 2015/28490 K.

Alıcının İhbar Külfetini Yerine Getirmemesi

Araç Km Düşürme Davası

TBK m.223 hükmü alıcıya malı satın aldıktan sonra gözden geçirme ve satıcıya bildirme külfeti yükler. Eğer alıcı malı gözden geçirmez ve satıcıya bildirmezse bu halde alıcının söz konusu ayıplı malı kabul ettiği varsayılır.

Ancak genel hükümler uyarınca malda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkmayacak bir ayıp varsa alıcı sonradan bu ayıbı fark ettiğinde derhal satıcıya bildirmelidir. Aracın kilometresinin düşürülmesi yargıtay içtihatlarınca gizli ayıp olarak nitelendirilmektedir. O nedenle kilometrenin araç satışından önce düşürüldüğü anlaşıldığında alıcı hemen satıcıya bildirmelidir bu durumu.

Diğer taraftan ihbar külfeti tacirler bakımından daha sıkı kurallara tabiidir. TTK m.23 hükmüne göre alıcı aracı aldıktan sonra ayıp açıkça belli ise 2 günlük; gizli ayıp söz konusu ise malı teslim aldıktan sonra 8 günlük ihbar süresi vardır. Araç satışını taraflar ticari işleri gereği yapmışlarsa bu durumda TTK’nın ilgili hükmüne tabii olacaklardır.

Süresinde ihbar edilmemesi halinde alıcının malı kabul ettiği varsayılır; o nedenle alıcı ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvurarak zararını tazmin edemeyecektir.

Ancak ihbar külfetinin istisnası TBK 225.maddede geçen satıcının ağır kusurunun olması halidir.

“Bilirkişinin dava konusu mallarda tespit ettiği bulgular, koltuk imalatı ile uğraşan davacının basit bir muayene ile anlayabileceği açık ayıp niteliğindedir. Alıcının açık ayıbı ilk muayenede tespit edip, satıcıya uygun sürede bildirmesi gerekir. İhbar ve muayene yükümlülüğünü yerine getirmeyen davacının ayıba dayanarak hak talebi mahkemece kabul görmez. Somut olayda satış tarihi 16.03.2013, ihbar tarihi 27.09.2013 olup, davacı muayane ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediğinden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, dayanağı bulunmayan gizli ayıp nitelendirmesine itibar edilerek davanın kabulüne karar verilmesi, doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.” Yarg.19. HD., E. 2015/357, K. 2015/13793, T. 2.11.2015

Sorumsuzluk Anlaşmasının Yapılmış Olması

Taraflar sorumsuzluk sözleşmesi yapmış ise satılan malın ayıplı çıkması halinde alıcı ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvurarak seçimlik haklarını kullanamayacaktır. Ancak satıcı bu durumda ağır kusurlu ise yapılan sorumsuzluk sözleşmesi de bir hüküm ifade etmeyecektir.

Kilometre Düşürme Alıcının Seçimlik Hakları

Türk Borçlar Kanununun 227.maddesinde satılan malın ayıplı çıkması durumunda alıcıya tanınan seçimlik haklar sayılmıştır. Ancak bu hakların yanında alıcının genel hükümler çerçevesinde tazminat talep hakkı da saklı tutulmuştur.

  1.  Sözleşmeden dönme
  2.  Bedelden indirim talep etme
  3. Ayıplı malın ücretsiz onarılmasını isteme
  4. Ayıplı malın, ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme

Zamanaşımı

Kilometre Düşürme Davası TBK 231.maddesine göre satın alınan aracın kilometresi düşürülmüş ise ayıba karşı tefekkül hükümlerine dayanarak satıcıya açılacak davanın zamanaşımı süresi 2 yıldır. Ancak satıcı araçtaki ayıp konusunda ağır kusurlu ise zamanaşımı söz konusu olmayacaktır. Ağır kusur ise satıcının kilometreyi düşürmese dahi ayıbı bilip saklaması veya kilometreyi düşürmesi ve alıcıdan bunu saklaması durumlarında yani hileli davranışların söz konusu olduğu durumda ortaya çıkar. Kilometre düşürme davası açarken ankara avukat danışmanlık hizmet almak, davayı süresinde açmak için de önem arz etmektedir.

Arabulucuya Başvuru Şartı

Kilometre Düşürme Davası, esasen haksız fiil olduğundan arabuluculuğa başvuru şartı mevcut değildir. Ancak “tarafların sıfatı tacir ise, araç satışı ticari bir nitelik taşıyorsa bu ticari uyuşmazlıktır ve arabulucuya başvuru gerekmektedir.” Şeklinde Yargıtay kararları da mevcuttur.  Kilometre düşürme davası açarken, dava şartı olan arabulucuk başvurusundan ret edilmemesi için ankara avukat hizmeti alınmalıdır.

Araç KM Düşürme Davası SIK SORULAN SORULAR

Kilometre düşürme cezası kaç yıl?

Kilometre düşürme, genellikle nitelikli dolandırıcılık sayıldığından cezası 4-10 yıl arasındadır.

Araç kilometre davası avukatlık ücreti?

Kilometresi düşürülmüş araç aldığınız kişiye tazminat davası açmak için 2022 yılında öngörülen avukatlık ücreti 9.200 tl dir. Ancak avukat ile iş sonu % olarak da anlaşabilirsiniz

Kilometre düşürme davası ne kadar sürer?

Asliye hukuk & ticaret mahkemelerinde açılan km düşürme davası ortalama 1 yıl sürmektedir.

Km düşürme davası masrafı ?

Km düşürme dava toplam masrafı 2022 yılı için toplam 1,5-2 bin TL bandındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir