İçeriğe geç

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği (2024 Güncel)

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir adıyla arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olarak bilinmektedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri arsa sahipleri ile yüklenici(müteahhit) arasında yapılan, arsa sahiplerinin arsa paylarını devretmeyi, yüklenici konumunda olan müteaahhidin de arsa sahiplerine ait olan arsa üzerindeki bağımsız bölümlerin inşaatını tamamlayıp, tamamlanan bağımsız bölümlerden bir veya birkaçını arsa sahiplerine teslimini üstlenmiş olduğu sözleşmedir. Arsa sahipleri ise bu inşaatın yapımı için yüklenici olan müteaahhide para vermek yerine inşaatın gerçekleştirildiği arsanın sözleşme ile belirlenen bölümünün yüklenici müteahhide devrini üstlenmektedir.

Genel olarak bu süreç şu şekilde ilerlemektedir. Arsa sahipleri boş olan arsalarına bina yapılması için ya da var olan bir binanın yeniden yapılması için yüklenici konumundaki inşaat şirketi veya müteahhit ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda anlaşırlar. Ve genel olarak bu kapsamda hazırlanan sözleşmeler, alanından uzman bir avukattan hukuki destek alınmadan hazırlanıldığı için inşaat aşamasında iki taraf arasında oldukça ciddi sorunlar yaşanmaya başlar. Sürecin sonunda taraflar anlaşamadıkları için mahkemelik olurlar ve inşaatın yapımı da yarıda kaldığından her iki taraf da bu süreçten zararlı çıkar. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmayı düşünüyorsanız mutlaka alanında uzman bir gayrimenkul avukatından hukuki yardım alınmalıdır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin hakedişi genellikle şu şekilde planlanmaktadır: Arsa sahipleri ile müteahhit arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre ya ilk başta bir bölüm arsa tapusunun yükleniciye devri yapılır veya inşaatın belirli başlı aşamalarında kat irtifaklı tapu ile daire devri verilir. Müteahhit işin aşamasına göre bu şekilde hak ettiği daireleri satarak, inşaata devam edebileceğinden bu yöndeki gecikme onun işi zamanında bitirmesine engel olabileceği gibi, müteahhide iş sonunda verilmesi gereken bağımsız bölüm tapularının işin başlangıcında verilmesi de arsa sahibi, yönünden riskli bir işlem olacağı aşikardır. Kanımızca bu konuda en ideal olan çözüm inşaatın bitme/gerçekleşme oranına göre belli aşamalarda kademe kademe tapu verilmesidir. Başlangıçta tapular verilirse müteahhidin bunları sattıktan sonra işi yarım bırakıp gitmesi söz konusu olabilir ve böyle bir durumda hem arsa sahipleri, hem de ilgili inşaattan daire alanlar oldukça zor durumlarla karşılaşabilirler. Bahsedilen bu durum genellikle ekonomik kriz dönemlerinde sıklıkla görülmektedir. İnşaat maliyetleri ve yapılacak bağımsız bölümlerin yaklaşık değerleri belirlenerek inşaatın belli aşamalarında bir veya birkaç bağımsız bölümün tapusunun verileceği kararlaştırılabilir. İdeal olan son bir veya iki bağımsız bölüm tapusunun müteahhit tarafından oturma izni alınmasından sonra verilmesidir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Noterde Yapılmak Zorunda Mıdır?

Taşınmaz mülkiyetinin devrine ilişkin bir sözleşme hüviyetine sahip olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapu dairesinde veya noter huzurunda yapılması zorunlu şekil şartı olan sözleşmelerdendir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi taraflar arasında adi yazılı şekilde yapıldığı takdirde, resmi şekil şartına uyulmadığından geçersiz olup, hak ve menfaat kayıpları yaşamanıza sebebiyet verecektir. Bu şart, Türk Borçlar Kanunu 237. Maddesi, Türk Medeni Kanunu’nun 706. Maddesi, Noterlik Kanunu’nun 60. Maddesi ve Tapu Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca kanunen bir zorunluluktur. Nitekim Yargıtay kararları da bu minvalde içtihatlaşmış olup, resmi şekil şartına uygun olarak yapılmayan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hukuken geçerliliği bulunmamaktadır. Ancak burada değinmemiz gereken çok önemli bir konu var ki; taraflar resmi şekle uygun olmayan adi yazılı şekilde yapılmış olan kat karşılığı inşaat sözleşmesine rağmen müteahhit tarafından işe başlanılmış ve inşaatın çoğu bitmişse, arsa sahibi bu aşamada artık ”sözleşme geçersiz olduğundan sana daire vermiyorum” deme hakkına sahip olamayacaktır. Özetlemek gerekirse; kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde resmi şekil şartına uyulmadığından dolayı ileri sürülecek geçersizlik ancak ve ancak işin başında veya ortasına yakın bir aşamada ileri sürülebilir, müteaahhit tarafından işin çoğu bittikten sonra suiniyetli olarak sözleşmenin geçersizliği öne sürülemez. Sözleşmenin geçersizliği ileri sürülse dahi bu durumda bu itiraz dikkate alınmayacak ve sadece ödenmiş olan para faiziyle birlikte geri alınabilecektir. Bu nedenle kat karşılığı inşaat sözleşmesi noter huzurunda hazırlanılmadan önce taraflar sözleşmenin hangi şartlarda hazırlanacağı konusunda bir uzlaşmaya varmalıdırlar. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği hazırlanmadan önce hukuki olarak hak ve menfaat kaybı yaşamamak için avukat desteği alınması tavsiye

edilir.


Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri noterde matbu olarak yapılmakta olduğundan sözleşme mutlaka bir avukata hazırlatılmalı ya da hazırlanan sözleşmelerin hukuki koruma sağlayıp sağlamadığı için avukattan hukuki danışmanlık alınmalıdır. Bu kapsamda sizler için hazırlamış olduğumuz kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneğini paylaşıyoruz. Aşağıda paylaşmış olduğumuz kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği örnek mahiyetinde olup, her somut anlaşma koşullarına ve durumuna göre farklı şartlar içermelidir.

.                                                                                                                                                                       .

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

“……. …… arsa sahibi olarak şu şekilde söze başladı..” Sahibi ve hissedarı bulunduğum emlak rayiç değeri toplam …… TL (….. TL) olan XXX ili, YYY ilçesi, ……. Mahallesinde bulunan ve tapunun ….. ada,…..

parsel numarasına kayıtlı taşınmazdaki hissemizi satın alma vaadinde bulunan müteahhit ……….

tarafından ekli basit paylaşım krokisinde görüldüğü gibi; KAPALI OTOPARK, GÜVENLİK,…. Bloktan

oluşan (metrekare belirtmeksizin) …. adet   konut inşa etmek koşulu ile satın alma vaadinde bulunan müteahhit………………….. isimli kişiye satmayı vaad ediyoruz.”diye sözlerini bitirdiler.

…………………. müteahhit belge numaralı ………… ŞİRKETİ yetkilisi ……………… müteahhit sıfatıyla şu şekilde söze başladı; “……..’nın sahibi ve hisserdarı bulunduklarını bildiğim, herhangi bir sahiplik belgesi ibrazına gerek olmadan, kendilerinden herhangi bir sahiplik belgesi ibrazını istemeden emlak rayiç değeri

……….. TL (…..TL) olan X ili Y ilçesi, …….. Mahallesinde bulunan ve tapunun ….. ada,……….. parsel

numarasına kayıtlı taşınmazdaki hissesini ekli basit paylaşım krokisinde görüldüğü gibi; KAPALI OTOPARK, GÜVENLİK, …. Bloktan oluşan (metrekare belirtmeksizin) 16 adet konut inşa etmek koşulu ile paylaşımda bize ait olacak bağımsız bölümleri satın almayı vaad ve satış vaadinde bulunanın vaadini ve beyanını kabul ve taahhüt ederim.” diyerek sözlerini bitirdi.

Arsa sahipleri tekrar söz alarak: “Müteahhit ve satın alma vaadinde bulunandan bir para alınmamış olup buna karşılık Müteahhit ve Satın alma vaadinde bulunan tarafından inşaat tamamlandıktan sonra ekli paylaşım krokisinde belirtildiği şekilde;

Al nolu konutnın 1/2’si, A2 nolu konutnın 1/2’si, B2 nolu konut,

A7 nolu konut, A8 nolu konut Al nolu konutnın 1/2’si,

A2 nolu konutnın 1/2’si, B1 nolu konut,

A5 nolu konut, arsa sahibine ‘na ait olacak; A3 nolu konut,

A4 nolu konut, B3 nolu konut, B4 nolu konut, B5 nolu konut, B6 nolu konut,

A9 nolu konut, A10 nolu konut müteahhit ……’ya bırakılacak, bağımsız bölümlerin ferağı tarafımızdan müteahhide veya müteahidin göstereceği üçüncü kişilere verilecektir. Satın alma vaadinde bulunan müteahhidin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak şerh vermeye, yetkili bulunduğunu kabul ve beyan ederim. KONU X İli Y İlçesi …….. Mahallesinde kain ve tapunun, …… Ada ….. Parsel numaraları ile kayıtlı taşınmaz (4666 m2) yüzölçümlü üzerine 5 adet konut, 6 adet müstakil konut Toplam 16 bağımsız bölüm Dalaman Belediyesi İmar Müdürlüğünün vereceği imar durumları, onaylı inşaat ve mimari projeleri, sözleşme hükümleri ve içeriğindeki teknik şartname, yerleşim krokileri ve avan projelerindeki esaslar dahilinde, konut karşılığı sistemine göre, bilumum malzeme, işçilik ve teferruatı müteahhit (Müteahhit) tarafından karşılanmak üzere inşaat yapımına ilişkin konut karşılığı inşaat sözleşmesidir.

HUKUKİ ŞARTNAME

 1. PROJELENDİRME YAPIM ve KULLANIM KOŞULLARI

Yapılacak olan binaların mimari projeleri çizilirken arsa sahiplerinin görüşleri alınacaktır. Ayrıca mimari

projeler çizilip onaydan önce ve sonra konut içleri ve genel mekanlar ile ilgili mimar veya iç mimarlara iç tasarımlar ile ilgili dekorasyon projeleri çizdirilip konut içleri ve genel mekanlara ait tasarımlar yaptırılıp karşılıklı olarak arsa sahipleri ve müteahhit firma tarafından iç ve dış tasarımlara, dekorasyon projelerine ortak karar verilecektir.

Sözleşmeye ek projede ve yerleşim krokisinde tüm müstakil ve konutlara ilişkin kat planları ve ortak kullanım alanları m2 vb. tüm m2 ler yer alacaktır.

müteahhit işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren arsa sahipleri ile birlikte hareket ederek ve arsa sahipleri ile birlikte karar vererek binaların mimari projelerini 2 ay içerisinde bitirip arsa sahiplerinin yazılı onurlarına sunmak zorundadır.

 • İNŞAAT SÜRESİ:

İş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 6 ay içerisinde inşaat ruhsatı alınmış olacaktır. İnşaat ruhsat alım tarihinden itibaren 18 (on sekiz) ay içerisinde tamamlanarak iskan ruhsatı alınacaktır. Belirlenen süreden daha önce iskan alınması durumunda arsa sahiplerine ait olan bağımsız bölümler teslim edilecektir.

İnşaat ruhsat alım tarihinden itibaren 18 ay içerisinde inşaat sözleşme, teknik şartname ve onaylı uygulama projesine uygun olarak her bir bağımsız bölüm ve otopark, sığınak ve benzeri ortak hacimlerle açık alanları da kapsayan tüm yapım işleri tamamlanmış, eksiksiz kusursuz ve ayıpsız hali ile genel iskan ruhsatları alınmış her bir bağımsız bölüm için yapı kullanım belgesi alınabilecek hale getirilmiş elektrik su doğalgaz ve benzeri kullanımlar için abonelik tesisine uygun olarak tamamlanıp eksiksiz biçimde teslim edilecektir.

İnşaatın işbu sözleşmede öngörülen süre içerisinde bitirilememesi halinde müteaahit arsa sahiplerinden ek süre talep edebilir ve bu ek süre en fazla 6 (altı) ay uzatım yapılabilir.

 • PAYLAŞIM ORANI

Arsa sahiplerinin hissedarı bulundukları arsaların üzerine yapılacak inşaattaki bağımsız bölümlerin %50 (yüzde elli) si arsa sahiplerine %50 (yüzde elli) si Müteaahhitin olacaktır. İnşaat ruhsat alımından sonra imar değişiliği gibi nedenle su anda öngörülenlerden daha fazla bağımsız bölüm yapılmasının imkan dahiline girmesi halinde bunlarda %50 (yüzde elli) şer oranında paylaşılacaktır. Böylesi bir durumda veya başka nedenler ile projenin tadilinin gerekmesi halinde Arsa sahiplerinin yazılı onayı alınacaktır.

 • İNŞAATIN YÜRÜTÜLMESİ

Müteahhit sözleşme konusu inşaatı bu sözleşmenin ekini teşkil eden teknik şartname ve mahal listesi esaslarına uygun olarak yürütecek tatbikat sırasında arsa sahiplerine ait kısımlarda ve genel teknik şartnameye göre seçimi ile renk,desen,ebat ve benzeri hususların tayin ve tespitinde arsa sahibinin onayı alınacaktır. Tatbikat sırasında arsa sahibine ait kısımlarda müşterek ve genel alanlar ile cephelerde yapılacak proje ve malzeme değişiklikleri arsa sahibinin mutabakatına tabidir. Müteahhit değişiklik önerilerini yazılı biçimde arsa sahiplerine bildirecektir. Arsa sahipleri müteahhit’in değişiklik önerileri ile ilgili kararı kendisine bildirimin yapıldığı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde müteahhite bildirecektir. Arsa sahipleri bildirime cevap vermedikleri takdirde öneri kabul edilmiş sayılacaktır. İnşaatın yapımında teknik şartname esas alınacaktır.

 • RESMİ İŞLEMLER TEMSİL ve GİDERLER

İşbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte arsa sahipleri, Müteahhitin gösterdiği kişi yada kişilere taşınmazın tapuda cins tashihi yaptırmayı, belediye’den imar durumunu almayı, plan tadilatı yapmaya arsa ve inşaat ile ilgili olarak belediye valilik ve diğer merciler nezninde arsa sahipleri adına gerekli olan işlemler için başvurmayı, inşaat plan ve projelerini tasdik ettirmeyi, inşaat ve temel üstü ruhsatlarını ve iskan raporunu almayı, inşaat ile ilgili yapılması gerekli her türlü işi takip etmeye, bu sözleşmenin imzalanması anından başlayarak yapı kullanma izninin alınıp bitmiş inşaatın arsa sahiplerine teslimine kadar geçecek süre içerisinde tapu belediye ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda yapılması

lazım gelen tüm işlemler müteahhit tarafından yapılıp takip edilecektir.

Bu cümleden olarak tevhit, ifraz, cins tahsisi ve yola terk işlemlerinin yaptırılması, imar durumun alınması, proje tasdiki, temel ve temel üstü ruhsatlarının alınması, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi, su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik aboneliği, ile ilgili işlemlerin ikmali için gereken aşamaya getirilecek bağımsız bölümlere ait yapı kullanma izinlerinin alınması, Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi ve benzeri işlemlerin tümü müteahhit tarafından masrafları da kendisince karşılanmak sureti ile yerine getirilecektir.

 • TAPU VERME ŞEKLİ

Bu sözleşme ile yapımı kararlaştırılan inşaat ve ilgili bağımsız bölümler müteahhitte hakediş usulüyle verilecektir. Müteahhit hakediş şartını yerine getirdikten sonra hak ettiği bağımsız bölümü istediği kişiye sattırabilecek veyahut kendi üstüne devir alabilecektir.

Müteahhit arsa sahibinden hakediş usulü ile inşaatın aşağıda belirtilen kademelerini tamamlayarak bağımsız bölümlerin devir hakkını kazanacaktır.

İnşaat Yapı denetim hakediş seviyesi %80 nine geldiği zaman 2 adet konut tapusu %90 nina geldiğinde 2 adet konut tapusu, %95 ine geldiğinde 1 adet konut tapusu, belediyeden alınan iskan ile oturulabilir duruma geldiği zaman 3 adet konut tapusu müteahhitin kendisine veya gösterdiği kişilere devir edilebilecektir. Arsanın müteahhitte satış değeri: Belediye rayiç bedelidir.

 • GENEL ve ÖZEL TEKNİK ŞART

Sözleşmeye konu inşaatın nitelikleri kullanılacak olan malzeme ekipman ve işçiliklerin kaliteleri uygulama yöntem ve biçimleri işbu sözleşmenin ekinde olan ve sözleşmenin ayrılmaz bir bölümü olarak kabul edilen “Teknik Şartname” başlığını taşıyan teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

 • DEVİR YASAĞI

Müteahhit firma inşaatı yada sözleşmeyi başkalarına (3. Şahıslara) devredemez. İşbu sözleşme konusu işler sözleşmeye taraf olan müteahhit. ŞİRKETİ tarafından bizzat ikmal edilecektir/ettirilecektir.

 • İNŞAAT İLE İLGİLİ MASRAFLARIN AİDİYETİ

İnşaat ile ilgili olarak yapılacak olan her türlü inşaat malzemesi bedeli işçilik ücretleri vergi arsa vergisi resim harçları para cezaları gibi harçlar ile her türlü gider müteahhite aittir.

 1. TARAFLARIN ÖLÜMÜ ve DEVİR HALI

Taraflardan birinin ölümü halinde bu sözleşme varisler içinde aynen geçerlidir ve varisler işbu sözleşmeyi aynen yürütmekle yükümlüdür. Arsa sahipleri işbu sözleşmeye konu olan ada parsel/parsellerdeki hisselerinin bir kısmını veya tamamını hiçbir koşul ve şartla hiçbir kimseye kurum yada kuruluşlara şirketlere bankalara özel yada tüzel kişilere asla devir temlik ipotek edemezler.

 1. DENETİM

Arsa sahipleri inşaatın normal seyrini aksatmamak üzere malzeme ve işçilik kusurları olmaması çalışmaların proje ve şartnameye uygunluğu için yapıyı yakında kontrol edebilirler. müteahhit işin gidişatı hata ve eksiklikler konusunda yapılacak uyarıları dikkate almak ve bunları giderip karşılamak taahhüdünü vermiş olup, edimini dürüstlük ve işbu sözleşmede belirlenen koşullar çerçevesinde eksiksiz ve ayıpsız biçimde, zamanında yerine getirmek zorundadır.

 1. İNŞAAT GEREĞİ SORUMLULUK

Müteahhit firma; iş bu sözleşme ve “sözleşme eki özel teknik şartname” hükümlerine uymayı, Onaylı proje ve detaylarına uymayı ve uygulamayı, Bayındırlık Bakanlığı tarif ve şartnamelerine uygun iş yapmayı, Taahhüdündeki işleri birinci sınıf işçilik anlayışına uygun şekilde ifa ve ikmal ile süresi içinde kusursuz ve noksansız olarak bitirip teslim etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

İnşaat, Sosyal Sigortalar Kurumu nezdinde, Müteahhit adına kanun kapsamına alınacaktır. İnşaatta meydana gelebilecek iş kazalar dahil her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Müteahhitte ait olacaktır.

 1. VERGİ ve SİGORTA HUSUSU

Müteahhit çalıştırdığı personelin yürürlükteki mevzuata göre vergi, sigorta primleri, işçilik ücretleri, tazminat ve masraflarını ve sözleşmenin ifası ile ilgili tüm vergi ve fonlarını ödemekle mükelleftir. Müteahhit kesinlikle sigortasız işçi çalıştıramaz. İş için beyan edilecek işçilik tutarından münhasıran Müteahhit sorumludur.

 1. GARANTİ

Müteahhit sözleşme konusu işi her türlü eksik ve kusurdan ari olarak zamanında teslim etmeyi ve iskân işlerini tamamlamayı garanti eder. Müteahhit taahhüt ettiği için ifası sırasında, işler ve işlerin bünyesine girecek malzeme ve ekipmanlarla ilgili proje ve şartname gereklerine aykırı uygulamalar sonucu arsa sahibinin maruz kalabileceği zarar, tazminat, masraf hususlarında veya diğer konularda arsa sahibini tazmin edecektir.

 1. MUAMELELERİN TAKİBİ ve SONUÇLANDIRILMASI

İşbu sözleşmenim Tapu Sicil Müdürlüğü, Vergi Daireleri, İlgili Belediye Başkanlığı ve İmar Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu, su, elektrik, telefon ve doğalgaz idareleri gibi tüm resmi merciler ve kurum ve kuruluşlar nezdinde gerektirdiği muamelelerin takibi Müteahhitte aittir.

 1. YÖNETİM PLANI

Müteahhit inşaat süresi içinde tüm üretim aşamasında sevk ve idareden sorumlu olup, inşaatın bitiminden sonra idareyi site yönetimine devredecektir.

 1. İHTİLAFLAR ve FESIH

Taraflar arasında ihtilaf doğması durumunda, sözleşme ile ilgili ihtilafların hali için taraflarca bir çözüm bulunamaması halinde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşme yapıldıktan sonra müteahhit taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine arsa sahipleri en az 10 gün süreli ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, arsa sahibi sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. Bu durumda, müteahhit, sözleşme konusu alan üzerinde gerçekleştirmiş olduğu imalatlardan hak iddia edemez.

Müteahhit iş bu sözleşmeden doğan alacak ve haklarına 3. şahıslar tarafından haciz konulması halinde bu haczin 15 gün içerisinde kaldırılmaması durumunda arsa sahibi sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 1. SON HÜKÜMLER

Taraflar iş bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, diğerinin muvafakati olmaksızın devredemez. Müteahhit inşaatın belli kısımlarını serbestçe tayin edeceği 3. şahıslara taşeron firmalara kendi kontrolü altında yaptırabilir. Müteahhit teknik şartname dahilinde, Arsa sahiplerine vereceği bölümlerle, kendi bölümleri arasında işçilik, malzeme ve donanım bakımından tam eşitlik sağlayacaktır. Ancak satmış olduğu daire sahiplerinin isteklerine yönelik iç mimaride değişiklikler müteahhit tarafından yapılabilir.

 1. SÖZLEŞME EKLERİ

Aşağıda belirtilen dokümanlar birbirini tamamlayıcı nitelikte olup, sözleşme eklerini teşkil etmektedir. 1-Taraflara ait bağımsız bölüm paylaşım krokisi

2-İnşaatın genel ve teknik niteliklerini tespit eden Teknik Şartname

Taraflar giriş bölümünde yazılı alan adreslerine yapılan tebligatları kanuni adresine yapılmış olarak kabul edeceklerdir. Burada yazılı adres dışında başka bir yeri yasal ikametgah olarak belirleyecek olurlar ise bu hususu karşı tarafa derhal yazılı olarak bildireceklerini aksi takdirde önceki adrese çıkarılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış yazılı tebligat sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

TEKNİK ŞARTNAME Genel Hükümler:

 1. İş bu Teknik Şartname sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, burada geçmeyen hususlar ve ayrıca arsa sahiplerince istenen değişiklikler taraflarca mutabakat sağlanacak bir tutanakla tespit edilecektir. müteahhitnin kendi adına yaptığı ve arsa sahibi adına yaptığı konutların kalitesi aynı olacak Tam malzeme seçimleri arsa sahibinin onayına sunulacaktır. Bilumum hiçbir ürün ve malzeme SPOT Eeva ÇIKMA kullanılamaz.
 2. Mimari, statik, elektik, tesisat, dekorasyon, peyzaj ve yangın projesi veya yapılan her til farkl proje ve ihtiyaç duyulan her türlü inşaat ve tevhit işlemler ile ilgili hizmetlerin bedelleri ve bunlarla ilgi tüm türlü ruhsat, harç, vergi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, yapı kullanım izin belgesi ve benzeri tüm inşaat ile ilgili resmi giderler ve emlak vergileri müteahhitte aittir. Arsa sahiplerinin inşaat ruhsatı alım gününe kadar olan emlak vergileri vb. vergiler arsa sahiplerine aittir.
 3. Onaylanmış projede yer alan bütün imalatlarda malzemeler belirtilen markalarda projeye uygun olarak 1.sınıf ve mutlaka TSE’li CE’li malzemeler kullanılarak yapılacaktır.
 4. Numune konut yapılacaktır. Tüm ürünler burada arsa sahipleri ile birlikte karar verilecek seçilerek uygulanacaktır. Numune konutda kullanılan ve karar verilen malzeme, marka, seri ve detaylar aynen tüm konutlarda hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanacaktır. Müteahhite ait olan konutlarda dış mimaride değişiklik yapılmayacak olup iç dizaynında kendi müşterilerinin seçeceği ürün ve renklerde değişiklik yapma hakkı

mevcuttur.

 • Tüm malzeme ve işçilikler 1. Sınıf standartlarında ve imalatın yapılması için gereken standartlara uygun olarak uygulanacaktır. müteahhit, uygulama için gerekli olan tüm imalatları, yardımcı alt yapı malzemeleri ve ana malzeme yapılan. imalata göre hazırlanmış TSE standartları ve malzeme üreticisinin tarif ettiği uygulamaya göre yapılacaktır.

.

.

.

110. Banyoda LİNEER duş kanallı, AAA marka cam kabin, duş bölümü yada duş teknesi olacaktır. Duvarları asma tavana kadar seramiktir. Banyoların havalandırma menfezleri yerine pvc doğramadan arkası böcek ve sineklik fileli vasistas pencere yapılacaktır. 110. Kullanılacak olur ise duş tekneleri gövde ve ön panelleri %100 akrilik malzemeden imal edilmiş A,B, C, D veya E marka olacaktır. Duş teknesine alternatif olarak A, B, F (koku yapmayan) marka lineer süzgeç kullanılacaktır. “diye sözlerini bitirdiler.


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği hazırlamak oldukça ciddi ve özel uzmanlık gerektiren bir alandır. İlerleyen aşamalarda hak ve menfaat kayıpları yaşamamak adına sözleşme yaparken mutlaka gayrimenkul avukatı desteği alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir