İçeriğe geç

Anlaşmalı Boşanma Davası

Ankara Avukatlık Ofisi Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma davası açmanın 2 farklı yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası genellikle boşanmanın tüm hususlarında anlaşma sağlayan eşler tarafından tercih edilen hızlı ve pratik bir yoldur. Türk Medeni Kanunu madde 166/3 uyarınca taraflar arasında evlilik en az 1 yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da eşlerden birinin açmış olduğu davayı diğer eşin kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılacaktır. İşte tam olarak bu durum söz konusu olduğunda boşanma kararının verilebilmesi için, hakimin tarafları duruşmada bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına ve baskı altında kalmadıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması gerekecektir. Anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından uygun bulunması, boşanma kararının verilebilmesi için gereklilik olmasının yanında ayrıca şart olarak aranmaktadır. Ayrıca hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak düzenlenmiş olan anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri de yapabilme yetkisine sahiptir. Hakim tarafından değişiklik yapılması halinde ilgili değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanma kararı verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

  • Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu ‘’evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması’’ şartını öngörmektedir.
  • Mahkemeye başvuru süreci eşler tarafından birlikte yapılmalı ya da bir eşin açmış olduğu boşanma davası diğer eş tarafından kabul edilmelidir. Uygulamada genellikle eşlerin birlikte mahkemeye başvurduğu söylenebilir.
  • Boşanmak isteyen taraflar hakim huzurunda da boşanma iradelerini açıklamalıdırlar.
  • Taraflarca açıklanan protokol hakim tarafından uygun bulunmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken mutlaka bir Ankara boşanma avukatı hukuki desteği almanız tavsiye edilmektedir.
  • Yukarıda sayılan tüm şartların yerine getirilmiş olması halinde hakimin takdir yetkisi bulunmamakta ve boşanma kararına hükmetmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler, boşanmanın asli ve fer’i tüm hususlarında anlaşma sağlayarak bu anlaşmayı yazılı olarak bir protokole dökerler. Bu protokolde anlaşmalı boşanmak isteyen her iki eşin de imzaları bulunmalıdır. Ardından mahkemeye verilecek bir dilekçe ile duruşma günü alınır. Tarafların birlikte mahkeme huzurunda hazır bulunması, hiçbir tehdit ve baskı altında kalmaksızın hür iradeleri ile boşanmaya karar verdiklerini ve boşanmak istediklerini hakim huzurunda söylemeleri ve tutanağa geçirilen beyanlarının altına imzalarını atmaları gerekecektir. Anlaşmalı boşanma davasının doğası gereği, sayılan bu koşulların gerçekleşmesi ile tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmayacaktır.

  • Anlaşmalı boşanma davasında eşler hakim huzurunda; müşterek çocukların ve boşanmanın mali sonuçlarıyla ilgili düzenlemiş oldukları anlaşmalı boşanma protokolü içeriğini de aynen kabul ettiklerini beyan etmelidirler.
  • Açılmış olan bir anlaşmalı boşanma davasında taraflar anlaşmalı boşanmanın şartlarını yerine getirememiş ise Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı boşanmanın koşullarının gerçekleştiğinden söz edilemeyecektir. Örnek vermemiz gerekirse; tarafların anlaşmalı boşanma konusunda açmış oldukları davada mahkeme huzurunda davacı eş boşanmak istemediğini belirtir ise; bu halde hakim TMK madde 166/1-2 uyarınca davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam etmek isteyip istemediğini soracaktır. Eğer davacı eş tarafından davaya devam edilmek istenmezse hakim davanın reddine karar verecektir. Davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam edilmek istendiği takdirde ise taraflara delil bildirme imkanı sağlanarak bildirilen delillere göre bir sonuca varılacaktır.

Açılmış olan bir anlaşmalı boşanma davasının hakim huzurunda tarafların iradesini açıklaması ve protokolün uygun görülmesi ile birlikte boşanma kararı verilmiş olacaktır. Ancak verilen boşanma kararı kesin bir karar olmadığı için tarafların istinaf ve temyiz aşamasında dahi boşanma isteğinden vazgeçmeleri söz konusu olabilmektedir.  Boşanma kararının kesinleşmesinin sağlanması için taraflar boşanma kararına karşı kanun yoluna başvurudan vazgeçtiklerine ilişkin dilekçeyi ayrı ayrı mahkemeye sunmalıdırlar. Boşanma kararının kesinleşmesi eşlerin boşanma kararının nüfusa tescili sürecinin kısaltılmasına hizmet etmektedir. Ankara boşanma avukatı hukuki desteği almanız bu iş ve işlemlerinizin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülerek karar alınmasına hizmet etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme; Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin kurulmadığı yer ve merkezlerde asliye hukuk mahkemeleri anlaşmalı boşanma davalarına aile mahkemesi sıfatıyla bakarak çözüme kavuşturacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkeme ise; anlaşmalı boşanma davasını açan tarafın ya da davalı tarafın yerleşim yeri veyahut tarafların boşanma davası açılmadan 6 ay önce birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi şeklinde düzenlenmiştir. Görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi hususunda yapılacak maddi bir hata tarafların anlaşmalı boşanma sürecini uzatacağı için Ankara boşanma avukatı danışmanlığı almaları oldukça büyük önem arz etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer 2023

Anlaşmalı boşanmanın davasının uygulamada en önemli tercih edilme nedenlerinden birisi çekişmeli boşanma davasına nazaran çok daha kısa bir süre içerisinde sonuç alınabilmesidir. Anlaşmalı boşanma davasının ne kadar süreceği ilgili mahkemenin iş yoğunluğuna, anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz bir biçimde hazırlanıp hazırlanmadığına ve mahkemenin bizzat duruşma günü vermesini beklemeksizin duruşma günü istenmesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Taraflar arasında hazırlanan protokolde eksik hususlar olması halinde tek celsede verilecek olan boşanma kararı verilemeyebilir, bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarının Ankara boşanma avukatı ile yürütülmesi açılan davadan hızlı ve etkili bir verim alınabilmesinin de anahtarı niteliğindedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılır Mı?

Usulüne uygun olarak hazırlanmış bir boşanma protokolü ile eşler hakkında boşanma kararı verilmiş ise boşanmanın kesinleşmesinden sonra mal paylaşım davası açılamayacaktır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Taraflar arasında hazırlanan boşanma protokolü evliliği sona ermesine ilişkin; boşanma, velayet, nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat, kişisel eşyalar ve mal paylaşımı konularını içermektedir. Boşanma protokolünde mal paylaşımı hususu düzenlenirken, taraflar mallarını aralarında bölüşmüştür gibi muğlak ifadeler kullanılmamalıdır. Boşanma protokolünde ‘’tarafların birbirinden katkı payı alacağı, katılma alacağı ve değer artış payı alacağı yoktur.’’ Maddesi mal paylaşımı konusunun içeriğinde açıkça yazmalıdır. Eğer taraflar protokole bu maddeyi eklemeden boşanma kararı alırlarsa Yargıtay kararları gereğince boşanan eşin mal paylaşım davası açma hakkı bulunmaktadır. İşte tam da bu aşamada anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenirken hak ve menfaat kayıplarına uğramamanız için Ankara boşanma avukatı hukuki desteği almanız şiddetle tavsiye edilir.

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma Davası Görülür Mü?

Adli tatil süresi içerisinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmekte olup, Aile mahkemesi hakiminin izinli olmaması halinde ivedi ve acil durumlar için duruşma günü alabilmek de mümkündür. Alanında uzman bir Ankara boşanma avukatı desteği almanız adli tatil süresi içerisinde anlaşmalı boşanma davanızın sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesine hizmet edecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti aralarında anlaşarak boşanmak isteyen taraflar için oldukça merak edilen bir sorudur. Boşanma ücret ve masrafları her yıl Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlığı altında Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Yayınlanan bu miktarlar avukatın iş sahibi müvekkillerinden talep edebileceği en düşük ücret olup, bir avukatın yayınlanan bu tarifenin altında iş yapabilmesi Avukatlık Kanunu’nca yasaklanmıştır. Anlaşmalı boşanma davası avukat ücreti taraflar arasında hazırlanacak protokole ve mal paylaşım hususuna göre değişiklik gösterecek olup, daha detaylı bir bilgi için Ankara boşanma avukatı ile iletişime geçmeniz tavsiye edilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Sizler için özenle hazırladığımız soruları ve cevapları okuyabilirsiniz. Halen aklınızda takılan bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma davasını kabul etmezse ne olur?

Taraflardan birisi anlaşmalı boşanma talebinden karar kesinleşmeden önce vazgeçerse hakim anlaşmalı boşanma kararı veremeyecektir.  davacı eş boşanmak istemediğini belirtir ise; bu halde hakim TMK madde 166/1-2 uyarınca davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam etmek isteyip istemediğini soracaktır.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanmaktadır?

Anlaşmalı boşanma davasının ne kadar süreceği ilgili mahkemenin iş yoğunluğuna, anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz bir biçimde hazırlanıp hazırlanmadığına ve mahkemenin bizzat duruşma günü vermesini beklemeksizin duruşma günü istenmesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Anlaşmalı boşanma davasına taraflar katılmak zorunda mıdır?

Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede biten davalar olup, tarafların duruşmada hakim önünde anlaşmalı boşanma iradelerini açıklamaları gerekmektedir. Bu sebeple diğer davarlın aksine taraflar duruşmaya katılmak zorundadır. Ankara boşanma avukatı aracılığıyla anlaşmalı boşanma hakkında kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davaları sonrası soyadımı değiştirmek zorunda mıyım?

Tarafların bu durumu boşanma protokolünde açıkça belirtmelidir. Boşanma protokolünde anlaşmadıkları bu husus hakkında boşanmadan itibaren 1 yıl içerisinde dava açma hakkı saklıdır. 

Anlaşmalı boşanma harç ve giderler 2023

Anlaşmalı boşanma davası harç ve giderleri yaklaşık olarak yazılmıştır:

Başvurma harcı  : 59,30 TL  Peşin Harç :  59,30 TL  Gider avansı :  320,00 TL

Vekalet Harcı  :  8,50 TL      Vekalet Pulu  : 13,40 TL

Anlaşmalı boşanma protokolü imzaladım ancak şimdi fikir değiştirdim, duruşmada boşanmak istemediğimi söyleyebilir miyim?

Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafların boşanma iradelerini bizzat dinlemek zorunda olduğu duruşmada boşanmak istemediğinizi beyan edebilirsiniz.

Eşimle hızlı bir şekilde boşanmak istiyorum ne yapmalıyız?

Evlilik en az 1 yıl sürmüş ve boşanmanın tüm hususlarında eşler arasında bir mutabakata varılabiliyorsa anlaşmalı boşanma davası ile hızlı ve etkili bir süreç yönetilebilir. Ankara boşanma avukatı bu süreci sizler adına özenle takip edecektir.

Boşandıktan sonra nüfus kaydım hemen değişir mi?

Anlaşmalı boşanma davası neticesinde alınan bir boşanma kararı mevcut ise bu karar tek başına nüfus kaydınızın değiştirilmesine sebep olmaz. Boşanma kararı verilmesinin ardından tarafların verilen boşanma kararını temyiz etmemeleri ve kararı kesinleştirmeleri gerekmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte yazı işleri müdürü bu boşanma kararını nüfus müdürlüğüne gönderecektir. Nüfus müdürlüklerinde yapılacak işlemler için ücret yatırılmasına gerek bulunmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası için avukat tutmak zorunlu mu?

Anlaşmalı boşanma davası ve diğer tüm davalar için tarafların avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak önemle belirtmek isteriz ki; avukat ile kendinizi temsil ettirmeniz halinde protokolde hata yapıp süreci geciktirme ya da hak kayıplarına uğrama ihtimaliniz oldukça düşük olacaktır. Ankara boşanma avukatı hukuki danışmanlığı alarak eksiksiz bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayabilir ve süreci hızlandırabilirsiniz.

Yaşadığımız yerde aile mahkemesi bulunmamakta ne yapmalıyım?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Ancak bulunduğunuz yerde aile mahkemesi olmaması halinde asliye hukuk mahkemesi boşanma davanıza aile mahkemesi sıfatı ile bakacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir