İçeriğe geç

Apartman Yönetimi

Ankara site yönetim avukatı

Apartman Yönetimi Planı

Apartman Yönetim Planı apartmanın ne şekilde yönetileceğini düzenleyen apartmanın ana sözleşmesidir, diğer bir deyişle apartmanın anayasası diyebiliriz.

Apartman Yönetim Planı nda apartmanın, mesken(konut), işyeri veya bunun gibi hangi amaçla kullanılacağı, apartmanda görev yapacak görevlilerin ücretleri, apartmanın bakım, onarım, tadilat ve işletme giderleri için yapılacak ödemeleri, apartman yönetimini, denetim kurulunun görevlerini ve diğer sair hususları düzenleyen belgedir.

Apartman Yönetim Planı yeni bir binada ilk defa düzenlenecek ise tüm kat maliklerinin oy birliği ile kabul edilir. Ancak daha önceden kabul edilen bir apartman yönetim planı üzerinde değişiklik yapılması veya yönetim planının tamamen değiştirilmesi tüm kat maliklerinin 5/4 çoğunlunun oyu ile yapılabilir.

Yönetim Planı kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken ilgili tapu müdürlüğüne ibraz edilmesi gereken belgeler arasında yer alır. Daha sonra yapılacak değişiklikler ile kararlaştırılan apartman yönetim planı tapuya tescil edilebilir, ancak tescil yönetim planının geçerlilik unsuru değildir, kat malikleri tarafından kabul edilen yönetim planı tapuya tescil edilmese bile bağlayıcıdır. Ancak kat maliklerinin bağımsız bölümünü satması halinde yönetim planının yeni malike karşı da bağlayıcı olabilmesi için tapuya tescil önem arz etmektedir.

Apartman Veya Site Yönetim Planı Örneği

Makalemiz içeriğinde örnek olarak yararlanabileceğiniz bir Apartman veya Site yönetim planı örneği paylaşılmıştır. Apartman veya Site yönetim planı örneği siz değerli okuyucularımız için örnek olması amacıyla hazırlanmış olup, apartmanınızın ya da sitenizin yönetim planının hazırlanmasında ya da değiştirilmesinde alanında uzman bir Ankara site yönetim avukatı hukuki desteği almanız önemle tavsiye edilir.

 

YÖNETİM PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM

 1. GENEL HÜKÜMLER:

Madde 1. Ankara İli  Çankaya İlçesi ….. Mahallesi  …… Sokak No:…. de olup, imarın ……. Ada …….. Parseli üzerinde bulunan, paydaşları bulunduğumuz apartman yönetimi, kat mülkiyeti kanununun emredici hükümleri saklı kalmak üzere, bizlerin oybirliği ile kabul ettiği bu yönetim planına göre yapılacaktır.

Madde 2. Ana gayrimenkul, tasdikli planına göre 16 daire, sığınak, deplar ve kapıcı dairesi ve de kalorifer dairesinden ibarettir. Bağımsız bölümler, tapuda gösterilen nev’iden başka maksatlarla kullanılamaz. Bu sebeplerle dairelerin mesken olarak kullanılması mecburidir, iş yeri olarak kiraya verilemez.

Madde 3. Kat Mülkiyeti Kanununun 4. Maddesinde sayılan yerler kat mülkiyetinin ortak yerleridir. Bunların dışında ortak yer olamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI:

 1. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI:

Madde 4. Kat malikleri, kat mülkiyeti kanununun emredici hükümlerine ve yönetim planı esaslarına bağlı kalmak üzere kendi bölümlerine diledikleri gibi harekette serbesttirler.

 • KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI:
 • GENEL KURAL:

Madde 5. Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri ile eklenti ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden kaçınmak zorundadırlar. Bu esaslara uygun olarak:

 1. Kat malikleri kendi bağımsız bölümünün balkonundan ve camından diğer kat maliklerini etkileyecek şekikde halı, kilim silkemez, su ve benzeri gibi şeyler dökemez, süprüntü atamazlar.
 2. Kat malikleri, kendi bağımsız bölümünde diğerlerini rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik aletleri ve radyo çalamaz, bu neviden toplantılar tertip edemezler.

Madde 6. Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerinde ve gerekse ortak yerlerde, plan dışı hiçbir ilave ve değişiklik yapamaz, dış badana ve boya rengini bütünlüğünü bozacak şekilde değiştiremezler.

 1. ORTAK GİDERLERE KATILMA:

Madde 7. Kat malikleri ana gayrimenkulün genel giderlerine aşağıdaki esaslara uygun olarak katılırlar.

Otomat, kalorifer yakıt masrafları yapılan genel kurul toplantısında hakkaniyet ve eşitliği temin maksadıyla ekseriyetle alınan kararla durum aşağıda bildirildiği şekilde ayarlanmış bulunmaktadır.

Buna göre:

 1. Kat maliklerinden her biri; kapıcı, bekçi ve bahçıvan giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
 2. Ana gayrimenkulün sigorta primlerine eşit olarak;
 3. Ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerinin bakım, koruma ve onarım giderleri, otomat ve ortak tesislerin işletme giderleri ile giderler için toplanacak avansa eşit olarak,
 4. Apartmanın kalorifer(ısıtma) giderlerine dairelerinin m2 lerine göre katılmakla yükümlüdür.
 5. Bağımsız bölüm malikleri ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçtiklerini ileri sürerek gider ve avans payını ödemekten kaçınamazlar.

Madde 8. Bağımsız bölüm kiraya verilmişse ihtara rağmen 15 gün içinde gider payını ödemeyen kat maliklerinin bu borcu kira bedeline mahsuben kiracısından alınır.                                                                                                                                   

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM ORGANLARI

 1. KAT MALİKLERİ KURULU

Madde 9. Kat malikleri kurulu, her yılın Ocak ayının içinde olmak üzere bir defa toplanır. Toplantı tarihinden en az 15 gün önce toplantının yeri, saati, yönetici tarafından kat maliklerine yazılı olarak, dışarıda olanlara iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Toplantıda geçici bir başkan seçilir, gündemdeki konular görüşülür, mevcut üyelerin 1/3ü isterse diğer bir konu da gündeme alınabilir.

 • YÖNETİCİ

Madde 10. Kat malikleri kurulu her yıl Ocak ayında yapacağı toplantıda kendi aralarından bir yönetici seçerler.

Madde 11. Yöneticinin görevleri, hak ve sorumlulukları konusunda KMK 35-40 maddeleri uygulanır.

Madde 12. Yönetici, her yıl yapılan toplantıda kat malikleri kuruluna hesap verir.

 • DENETİCİ

Madde 13. Kat malikleri kurulu, yöneticinin denetimi için kendi aralarından veya dışarıdan  sayı ve arsa payı çoğunluğuyla iki denetici seçerler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 14. Apartman görevlilerinin görev ve yetkileri kat malikleri kurulunca ayarlanır.

Madde 15. Kat malikleri, kendi bağımsız bölümünde, kira akdine ve diğer sözleşmeye dayanarak oturan şahıslar değiştikçe bu değişiklikten itibaren on beş gün içinde bu kimselerin ad soyad ve iş adreslerini yöneticiye bildirmek zorundadırlar.

Madde 16. Kanununun emredici hükümleri ile düzenlenen bu yönetim planına alınmayan konularda kat mülkiyeti kanununun hükümleri uygulanacaktır.

Madde 17. Bu yönetim planı, biz kat maliklerince madde madde okunarak tüm kat maliklerinin 5/4 oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Paylaşmış olduğumuz Apartman / Site yönetim planı örneği üzerinde gerekli düzenleme ve değişiklikleri yaparak kendi apartman / site yönetim planı nızı düzenleyebilirsiniz.

 

Site Yönetimi

Günümüzde yüzlerce konuttan oluşan büyük siteler oldukça yaygınlaşmıştır. 8-10 dairelik apartmanların yönetimi oldukça kolaydır, bu tür apartmanlarda genelde apartman sakinlerinden biri yönetici olarak seçilir, aidatların ödenmesi, diğer genel giderlerin toplanması ve diğer yönetim işleri gibi hususlarda büyük ihtilaflar çıkmaz. Ancak çok konutlu büyük sitelerde yönetim profesyonel site yönetimi yapan şirketlere bırakılır ve ihtilaflarda oldukça fazla olmaktadır. Bu bakımdan site yönetimi oldukça önem arz eden bir konu olmaktadır.

Burada apartman yönetimlerinin en büyük sorunu aidatını ödemeyen kat maliki veya kiracıdan aidatların alınması noktasında toplanmaktadır. Aidatını ödemeyen kat maliki veya kiracı hakkında icra takibi yapılabilir ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar vardır. Site yönetimi ile ilgili çıkan uyuşmazlıkların çözümünde alanında uzman bir Ankara site yönetim avukatı desteği almak doğmuş ve doğması muhtemel hak ve menfaat kayıplarının da önüne geçecektir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesinin c fıkrasına göre:  “Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.” İlgili kanun maddesinin fiiliyatta uygulanabilmesi için, aidatların ödenmemesi halinde ödeme yapmayan kat maliki ve kiracıya %5 gecikme cezası yansıtılarak gerekli takip işlemlerinin yapılacağı kat malikleri genel kurulunda karara bağlanmalıdır.  Ayrıca genel kurulda alınan karar toplantıya katılmayan kat maliki veya kiracıya tebliğ edilmelidir. Belirtilen karar genel kurulda alınmaz ve genel kurul karar defterine yazılmaz ise %5 gecikme cezası talep edilemez. Ayrıca aidatını ödemeyen kat maliki karar alınmış olsa bile karar kendisine tebliğ edilmemiş ise %5 gecikme cezasından sorumlu tutulamayacaktır.

Alanında uzman hukukçu ve teknik eleman kadrosu ile Ankara site yönetim avukatı sizlere apartman / site yönetimi hizmeti de vermektedir. Apartman veya Sitenizle ilgili hukuki ihtilaf ya da aidatlarını ödemeyen kat malikleri hakkında yasal takipler için uzman ekibimizden hukuki yardım alabilirsiniz.

Apartman Yönetimi Sık Sorulan Sorular

Apartman yöneticiliği en fazla kaç yıl yapılır?

Apartman yöneticisi, kat maliklerinin hem sayı olarak hem de arsa payı çoğunluğu ile olmak üzere  bir yıl için seçilir. Eski yönetici  tekrardan seçilebilir. Toplu yapılarda yönetim planında aksi belirtilmemişse yöneticinin görev süresi iki yıldır.

Yönetici ek aidat toplayabilir mi?

Yönetici topladığı avansların yetmemesi halinde KMK madde 35 uyarınca ek aidat toplayabilme yetkisine sahiptir.

Site yönetimini kim denetler?

Site ve apartman yönetimini denetleme işi kat malikleri kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Ancak bu görev denetçiye de verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir