İçeriğe geç

Franchise Sözleşmesi Örneği

Franchise sözleşmesi örneği, yani franchise kısa ve net bir tanımla; belirli bir firmanın ürünüyle, kalitesiyle, hizmetiyle ve ismiyle bağdaşan ve kanıtlanan durumlarını bir bedel karşılığı almak ve isim hakkını kullandırmaktır. Franchise Alan ve Franchise Veren olmak üzere sözleşmenin 2 tarafı bulunmaktadır. Bunun yanında çok farklı türlerde franchise sözleşmeleri yapılabilmektedir. Örneğin; ürün franchisingi, işletme franschisingi, mal franchisingi, hizmet franchisingi, üretim franchisingi ve dağıtım franchisingi bu farklı türlere örnek olarak verilebilir. Saymış olduğumuz bu farklı tür franchise sözleşmelerinin yazılması ve her iki tarafı da koruması oldukça önem arz eden bir durum teşkil etmektedir. Franchising sözleşmesi hazırlarken ve franchise sözleşmesi örneği edinirken lütfen alanından uzman bir Ankara avukat hukuki danışmanlığı almalısınız.

Siz değerli okuyucularımız için hazırlamış olduğumuz kapsamlı franchise sözleşmesi örneği aşağıda sunulmuştur. Franchise sözleşmesi örneği genel hatları ile hazırlanmış olup, her somut durum için ayrıca ve titizlikle düzenlenmelidir. Aksi halde hak ve menfaat kayıplarına uğrama riski ile karşı karşıya kalınabilir. Ankara avukat olarak bu alandaki deneyimlerimizi siz değerli okuyucularımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

FRANCHISE (BAYİLİK)SÖZLEŞMESİ


TARAFLAR

1.2 Bir taraftan, ……………………………Çankaya / ANKARA  ……………..(Bundan böyle “Franchise Veren” olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan __________________________________________________________________________ Adresinde mukim ……………………………………………………………………………… (Bundan böyle “Franchise Alan” olarak anılacaktır.)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

2.1 İş bu sözleşmenin konusu: Franchise Verenin, Madde 3’de tanımlanan mahalde faaliyet gösteren Franchise Alan’ a, sözleşmede belirtilen bedel karşılığında, iş bu sözleşme ile sınırlı kalmak şartı ile ; sahip olduğu MARKASINI, LOGOSUNU, teknik bilgi birikimini, işin yapılması için gerekli eğitim, araç ve gereçleri temin etmeyi, Franchise Alanın ise bunun karşılığında belirlenen ücreti ödemeyi ve sözleşmede kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt ettiği işlerin bütününü kapsamaktadır.

2.2 Franchise Faaliyetlerinin Kapsamı: İş bu sözleşme çerçevesinde Franchise Alan tarafından gerçekleştirilecek işin kapsamı, …………… markası ve logosu altında …………….hizmetleri olarak, firmaya gelen müşterilere ait (alıcı, satıcı ve ruhsat sahibi)  ……………………………….(sunulacak olan hizmetler yazılmalıdır) ve işin mahiyeti ve müşteri talepleri doğrultusunda gerekli diğer kontrollerin yapılmasıdır.

3. FRANCHISE VERİLEN YER VE HEDEF BÖLGE

3.1 Hedef Bölge:  Franchise Alan, belirli bir bölgede (“Hedef Bölge” ) ………….. sahibi olup işletme hakkı verilecektir. Franchise Alan, belirtilen ve münhasır olmayan Hedef Bölge içerisinde ……………… için bir yer seçecek ve kullanacaktır.

3.2 Belirlenen Hedef Bölge: Belirlenecek hedef bölge franchise sözleşmesi örneği nin olmazsa olmazlarında olup sözleşme hazırlama sürecinde mutlaka Ankara avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.Belirlenen hedef bölge adresinden dairesel olarak 5km çevresinde başka bir şahsa veya firmaya Franchise verilmeyecektir. Hedef bölge için ikinci bir Franchise hakkı verilecek olur ise, o bölgeyi temsil eden Franchise’ye hak tanınacaktır.

3.3 Franchise Haklarında Sınırlama: Franchise Alana verilen haklar, sadece belirtilen Franchise Verilen Yer için geçerlidir ve Franchise Veren’e önceden vereceği yazılı onay olmadan herhangi başka bir mahale taşınamaz. Markalar ile Lisanslı Yöntemler Franchise Alan’a sadece Franchise Verilen Yer için verilmektedir.

3.4 Franchise Verenin Haklarının Saklı Kalması:  Franchise Alan, kendisine iş bu Sözleşme tahtında verilen Franchise haklarının münhasır olmayan bir nitelik taşıdığını ve Franchise Verenin, Franchise Sahibinin ………………Şirketi’ne ve olabilecek bağlı şirketlerinin aşağıdaki haklarının saklı olduğunu kabul etmektedir:

4. SÜRE

4.1 İş bu sözleşme …… yıl süre ile geçerlidir. Taraflar, sözleşme bitim tarihinin 15 gün öncesinden sözleşmeyi fesih iradelerini yazılı olarak (mail, ihtar, iadeli taahhütlü posta)birbirlerine iletmedikçe sözleşme kendiliğinden bir yıl daha uzar. Sözleşmenin imzalanmasından 5 (BEŞ) yıl geçmesi ile iş bu sözleşmenin revize edilme zorunluluğu olduğundan sözleşme kendiliğinden fesih olur. Taraflar yeni bir sözleşme yapmak zorunluluğundadır. Tarafların sözleşmeyi haklı nedenle derhal fesih sebepleri saklıdır. (Sözleşme süresinin uzun olması her somut durumda kazançlı olmayabilir, Franchise sözleşmesi hazırlarken mutlaka bir Ankara avukat danışmanlığı alınmalıdır.)

5. ÜCRET

5.1 Başlangıç Franchise Ücreti:İş bu sözleşme imzalandığı andan itibaren hüküm ve sonuç doğurur. Franchise Alan, Markaların ve Lisanslı Yöntemlerin kullanılma hakkının Franchise Verilen yer de ücretsiz kullanacağını kabul eder. Taraflar aralarında “Başlangıç Ücreti” alınmaması hususunda mutabık kalmışlardır.

6. ROYALTİLER

6.1 Royalti:  Sözleşmenin niteliğine göre doldurulacaktır. Franchise sözleşmesi örneği yol gösterici olarak paylaşılmıştır. Detaylı süreç yönetimi için Ankara avukat hukuki danışmanlığı alabilirsiniz.

7. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

7.1 FRANCHİSE ALANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.1 Franchise Alan; sözleşme konusu mal veya hizmetlerin sürümünü yapmak ve arttırmak için faaliyette bulunmayı, markanın imajını sürdürmeyi, franchise verenin talimatlarına uyma ve kontrollerine katlanmayı, Marka ve Lisanslı Yöntemleri, sistemleri ve araçları kullanmayı, Franchise verenin menfaatlerini koruma ve sadakat borcu ile dürüstlük kuralı çerçevesi içinde hareket etmeyi, Sözleşmenin devamı sırasında franchise verene karşı rekabet etmemeyi, Sözleşmede açıkça kararlaştırmadığı sürece logolu logosuz mal, gazete ilanları, broşürler, el ilanları, kuponlar ve gerekli malzemeleri franchise verenden veya onun belirlediği üçüncü kişilerden başka kimseden almamayı, kendisine teslim   edilen cihazları koruma ve bakım yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

7.1.2 Franchise Alanın, Servis/Hizmet Noktasında Franchise Veren tarafından onaylanmamış herhangi bir hizmet veya ürün sunma veya satma hakkı bulunmamaktadır. Franchise alan, Franchise verenin temin edeceği ……………. markasının makinelerini dışında kendi üretimi veya 3. bir gerçek kişi veya tüzel kişinin imal ettiği Franchise konusu ürün ve hizmetleri kullanmayacak ve hizmetine sunmayacaktır. Bu ihtimallerde Franchise Veren sözleşmeyi derhal fesih hakkına sahiptir. Bu maddenin ihlali halinde, Franchise Alan; franchise veren tarafından sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedileceğini, fesih ile birlikte bu sözleşmenin 16.maddesindeki cezai şart bedelini ödemeyi, franchise verenin bu hakların seçimini tek taraflı olarak serbestçe kararlaştırabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

7.1.3 Franchise alan, Franchise verenin online ödeme, yazılım, sms doğrulama, rapor görüntüleme, internet sitesi, eğitim hizmeti alınması ve buna benzer işin geliştirilmesi, büyütülmesi ve kurumsallaştırılması için hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişiler ile franchise konusu iş ile ilgili yapmış olduğu sözleşme/anlaşma koşullarına uymak zorundadır.  Franchise sözleşmeleri eksik husus bulundurulmaması gereken sözleşmelerdir. Bu kapsamda franchise sözleşmesi hazırlanılması ya da hazırlanan sözleşmelerde denetim sağlanması için Ankara avukat hukuki danışmanlığı almanız şiddetle tavsiye olunur.

7.2 FRANCHİSE VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.2.1Franchise Veren, Sözleşme öncesi açıklama ve franchise alanı aydınlatmakla yükümlüdür.

7.2.2 Franchise Veren, Franchise sisteminin ve bu sistem kapsamında patent, marka, know-how, ticaret unvanı ve işletme adı gibi gayri maddi malların kullanımını sözleşme süresince temin etmekle yükümlüdür.

7.3.3 Taraflar sözleşmeyi derhal fesih ettiğini takdirde bu durumu ve diğer taleplerini Noter kanalı ile çekilen bir ihtarname ile birbirine bildirmek zorundadır.

8. FRANCHISE VERİLEN YERİN GELİŞTİRİLMESİ

8.1 Franchise Verilen Yer’in Onaylanması: Franchise Alan, sadece Franchise Veren tarafından onaylanmış bir yerde işletebilir. Franchise Alan, Ekspertiz Servisi için Franchise verilen Yer’i tespit ederken Franchise Verenin yer seçimi prosedürlerini takip edecektir.

8.2 Kira Sözleşmesi Onayı: Franchise Alan, Franchise Verilen Yer için herhangi kira, alt kira veya satın alım sözleşmesi imzalamadan önce Franchise Verenin önceden yazılı onayını alacaktır.

8.3 Takvim:

8.4 Dekorasyon  ve Tasarım:

8.5 Tabelalar: olmadan başka ek işaretler, dağıtımcı ve ürün satan şirketlerin reklamları, tanıtım araçları vb. veya posterler konulmayacaktır..

8.6 Teçhizat: 

8.7 İzinler ve Ruhsatlar:  Masrafları kendisine ait olmak üzere, Franchise Alan, Ekspertiz Servisi’ni yasalara uygun şekilde inşa edilmesi ve işletilmesi için gereken tüm izin, ruhsatlar ve lisansları, Franchise Verilen Yer’in yetki bölgesine girdiği resmi makamlardan alınması gereken tüm onayları almayı ve böylelikle tüm inşaat ve işletme şartlarının karşılanmasını sağlamayı kabul etmektedir.

9. EĞİTİM

9.1 Başlangıç Eğitim Programı:  Franchise Alan (veya Franchise Alan’ın bir şirket veya ortaklık olması durumunda, bu şirketin kontrol sahibi hissedarı veya ortağı (“Yönetici Sahip”)) ile Franchise Alan’ın Ekspertiz Servisi’nin yönetiminden dolayı birinci derecede sorumlu olarak atadığı şahıs (“Atanan Müdür”), Franchise Veren’in belirlediği eğitim tesislerinden birisinde Franchise Veren tarafından verilecek başlangıç eğitim programına katılmalı ve başarılı bir şekilde programı tamamlamalıdır.

9.2 İlave Eğitim Programları:

10. REKLAMLAR

11. KALİTE KONTROL

11.1 Standartlar ve Spesifikasyonlar:

11.2 Denetim: Franchise Veren ile Franchise Sahibi, müşterilerle söyleşide bulunma, Franchise Verilen Yer’i inceleme ve envanter, ürünler, teçhizat, materyal veya malzemeler dahil olmak üzere Franchise Verilen Yer’in defter, kayıt ve belgelerini inceleme, Franchise Veren tarafından belirlenen tüm standartlara ve spesifikasyonlara uyulmasını sağlama hakkına sahiptir. Franchise sözleşmesi örneği genel hatları ile hazırlanmış olup, tarafların franchise sözleşmesi yapmaktaki menfaatleri de dikkate alınarak Ankara avukat hukuki yardımı alınarak hazırlanmalıdır.

12. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

12.1 Markalar:  Franchise Sahibi ile kendisinin lisans alanı olarak hareket eden Franchise Verenin, Markaların Franchise Alan tarafından kullanılması için lisans verme ve bu kullanımı kontrol etme konusunda münhasır hakka sahip olduğu ve Markaların, Franchise Sahibi ile ………… nin münhasır ve tek mülkiyeti ve kontrolü altında kalacağı hususları Franchise Alan tarafından kabul edilmektedir.

12.2 Gizli Bilgiler ve Lisanslı Yöntemler:

12.3 Franchise Alan’ın İşletme İsmi:  Franchise  Alan, Franchise  Sahibi’nin ticari ismi üzerinde öncelikli ve üstün hakka sahip olduğunu kabul etmektedir. Franchise Alan, ……….kelimesini, şirketinin, ortaklığının veya başka bir işletme kuruluşunun unvanında kullanmayacaktır.

Markaların Değişmesi: 

13. GİZLİLİK:

13.1 Taraflar, aksi belirtilmedikçe, işbu sözleşmenin imzalanmasından önce ve sözleşme süresince verilen her türlü sözlü, yazılı ve teknik bilgiyi, iş kapsamında her türlü teknolojik bilgiyi (yazılım, kod, programlama, proses, operasyon, işletme vs) veya proje kapsamımda üretilen tüm imtiyaz bilgilerinin ve sözleşme süresince elde edilen tüm bilgilerin (tarafların yapısı durumu faaliyetleri) gizliliğini korumayı kabul ve taahhüt eder .

14. SIR SAKLAMA VE REKABET YASAĞI:

Franchise alan Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi sonrasında da geçerli olmak üzere: Gizli Bilgileri, başka bir işletmesinde kullanmayacak; Gizli Bilgilerin mutlak gizliliğini koruyacak; Gizli Bilgilerin herhangi bir kısmının izinsiz kopyalarının çıkarılmasını önlemek için makul tüm önlemleri alıp uygulamayı kabul ve taahhüt eder.)

15. DEVİR:

15.1 Franchise Alan’ın Devri: Franchise Alan, Franchise Verenin yazılı rızasını almadıkça işyerini başkasına satamaz, devredemez, kiraya veremez, ortak alamaz, başkasının kullanımına ya da işletmesine terk edemez, satış yeri üzerinden başkaları lehine hak tesis edemez. Devir konusu franchise sözleşmesi hazırlanırken dikkatle maddeleştirilmesi gereken önemli bir konudur. Franchise sözleşmesi örneği mizde devire ilişkin genel kaideler maddeleştirilmiş olup, özel durumlar için Ankara avukat danışmanlığı almanız gerekmektedir.

15.2 Franchise Veren’ın Devri: Franchise Veren, iş bu sözleşmeyi bütün hak ve yükümlülüklerini, franchise alanda bulunan alacaklarını üçüncü şahıslara, kendi firma ortaklarına, kendi firma iştiraklerine devredebilir.

15.3 Franchise Alan’ın Ölümü veya Maluliyeti:

16. CEZAİ ŞART:

16.1 Franchise alan ve verenin cezai şart konusunda uygun koşullarda mutabakata varmaları gerekmektedir. Tarafların somut şartlarına ve taleplerine göre franchise sözleşmesi hazırlanması için alanından tecrübeli bir Ankara avukat yardımı almaları gerekir.

17. HUSUMET VE SORUMLULUK

17.1 Franchise ALAN, işletmesinin sağladığı hizmetlerin ifası sırasında çalışanlara, hizmet alanlara ve 3. kişilere karşı doğrudan veya dolayı olarak ortaya çıkan maddi kayıp ve zararlardan tek başına sorumludurlar. Franchise alanın veya üçüncü kişilerin ortaya çıkan doğrudan veya dolayı oluşabilecek her türlü zarar nedeniyle, franchise verene karşı herhangi bir dava hakkı yoktur.

17.2 Hukuk Davalarında:

17.3 Ceza Davalarında:

18. TEMERRÜD VE FESİH

18.1. OLAĞAN FESİH HALLERİ: Taraflar; aşağıda belirtilen hallerde birbirlerine yazılı olarak bildirim yapmak ve bildirimin tebliğ tarihinden 30 gün içerisinde taleplerinin gereğinin yapılmaması (mücbir ve geçerli sebepler hariç) halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir.

18.1.1 Ödemelerde Temerrüt:

18.1.2 Mali Raporlarda Eksiklik:

18.1.3 Emniyetsiz veya Sıhhi Olmayan Koşullar:

18.1.4 Gizli Gölge Müşteri   :

18.1.5 Eğitimin veya Açılışın Tamamlanmaması:

18.2. HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HALLERİ: Taraflar; aşağıda belirtilen hallerde birbirlerine noter kanalı ile yazılı olarak bildirim yapmak suretiyle birbirlerine süre vermeksizin haklı nedenle derhal feshedebilir.

18.2.1 İzinsiz İfşa: Franchise Alan, Franchise Veren’in diğer ticari sırlarını veya Gizli Bilgilerini yetkisiz bir şahsa ifşa ederse;

18.2.2 Markalarla İlgili Eylemler ve Cezai Hüküm:

18.2.3 Terk:Franchise Alanın, aralıksız beş (5) gün boyunca veya kendisinin Ekspertiz Servis Noktasındaki faaliyetlerine son vermesi veya faaliyete son vereceğin gösteren bir davranış ile daha kısa bir sürede Ekspertiz Servis Noktası işletmeyi durdurur veya terk ederse; (mücbir sebepler hariç)

18.2.4 Muvazaalı Devir:Franchise Alan, finansal sıkıntı, hileli iflas ya da muvazaalı bir şekilde iflas eder, konkordato ilan eder hakkında muvazaalı olarak icra takibi açılmasına sebebiyet verir ve bu yolla İŞ BU SÖZLEŞME İLE TARAF OLDUĞU ŞAHIS YA DA SERMAYE ŞİRKETİNİ KAPATIR YA DA DEVİR EDERSE

18.2.5 Sözleşmeye aykırılığın tekrarlanması: Franchise Alan, on iki (12) aylık dönem içerisinde Franchise Veren ile Franchise Sahibi’nden üç (3) kere Sözleşme’nin ihlal edildiğine ilişkin bildirim alırsa, (söz konusu ihlalin Franchise Alan tarafından düzeltilip düzeltilmediğine bakılmayacaktır);

18.2.6Franchise Yerinin Kaybı:

18.2.7 Yetkisiz Devir:

18.2.8 Adres Değişikliği:

19. FESHİN SONUÇLARI :

İş bu sözleşme feshedildiği takdirde, franchise alan markaya ait tüm bilgi, belge , tabela vb. ürünleri iş yerinden kaldıracak ve Franchise verene bir bedel ödenmeksizin teslim edecektir. Aynı zamanda Franchise alan aynı iş yerinde ve 1 km dairesel çevresinde 2 yıl süre sözleşme konusu işi,  hiçbir şekil veyahut başkaca bir isim ile yapamayacaktır. Franchise sözleşmesi hazırlanırken fesih şartları ve sonuçları ileride hukuki uyuşmazlıklara sebebiyet vermesi için Ankara avukat desteği ile hazırlanmalıdır.

20. YETKİ ANLAŞMASI :

Taraflar sözleşmeden doğan ihtilaflarda … Mahkemeleri ve …… İcra Dairelerini yetkili kılmışlardır.

Bu sözleşme 20 (yirmi) Maddeden ve …. nüshadan ibaret olup, tarafların gerçek ve hür iradelerine uygun olarak okunup birer suretleri kendilerinde kalacak şekilde tanzim edilmiş ve ../../2023 tarihinde tarafların gerçek ve kendilerini bağlayan imza sirküleri/imza beyannamelerinde yer alan imzaları ile imza altına alınmıştır.

Franchise Veren Adı Soyadı:                                                Franchise Alan Adı Soyadı:                                                                                                                                         

Firma Ünvanı:                                                                         Firma Ünvanı:

T.C:                                                                                          T.C:                                                                                                 

İmza Alanı                                                                               İmza Alanı

Tarih:                                                                                       Tarih:          

                                 


Franchise sözleşmesi örneği örnek mahiyetinde ve genel hatları ile hazırlanmış olup, Franchise alan ve verenin uzlaşma zeminini daha detaylı ifade eden sözleşme hazırlanması için alanında tecrübeli bir Ankara avukattan destek alabilirsiniz.

Franchise Sık Sorulan Sorular

Franchise sözleşmesi kaç yıl geçerli?

Franchise Veren sözleşmenin kaç yıl geçerli olduğunu belirleme noktasında daha belirleyici olan taraftır. Her franchise sözleşmesinin geçerlilik süresi aynı olmak zorunda olmayıp, tarafların anlaşmalarına bağlıdır.

Franchise bedeli geri alınır mı?

Evet franchise bedeli belli başlı şartlar mevcutsa geri alınabilecektir. Örneğin sebepsiz zenginleşme teşkil eden bir durumun varlığı söz konusu ise

Franchise giriş bedeli nedir?

Franchise alanı sisteme girmek için franchise verene ödediği başlangıç bedelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir