İçeriğe geç

İhalenin Feshi Davası 2023

Ankara İcra Avukatı

İhalenin feshi davası ; bir taşınmazın, aracın veya bir menkul malın İcra yoluyla satıştan sonra dosya borçlusu veya diğer ilgililerin, ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde açabilecekleri bir dava türüdür. İhalenin feshi davası bakımında süreyi kaçırmamak oldukça önemlidir. İhalenin feshi davasının Ankara icra avukatı ve Ankara avukat eliyle yürütülmesi tavsiye edilmektedir.

İhalenin Feshi Davasında Görevli Mahkeme

İhalenin Feshi Davası nda görevli mahkeme İcra Hukuk Mahkemesidir. Ancak ortaklığın giderilmesi yoluyla satış yapılması durumunda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.  Yetkili Mahkeme ise satışın yapıldığı İcra Dairesinin bağlı bulunduğu İcra Hukuk Mahkemesi’dir.

İhalenin Feshi Dava Süresi

İhalenin feshi dava süresi icra yoluyla satış gerçekleştikten sonra dosya borçlusu veya diğer ilgililerin ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde bu davayı açmaları gerekmektedir. İhalenin feshi dava süresi içerisinde gerçekleşen ihalede bir hukuka aykırılık bulunup bulunmadığının tespiti için Ankara icra avukatı ve Ankara avukat danışmanlığı almanız dava sonucunda adli para cezası alma tehlikesinin de önüne geçecektir.

İhalenin Feshi Sebepleri

İhalenin feshi sebepleri ihalenin çeşitli aşamalarında meydana gelen usulsüzlüklerdir. İhalenin feshi sebepleri nin neler olduğuna gelin birlikte bakalım:

A-İhaleye Hazırlık Aşamasında Gerçekleşebilecek Usulsüzlükler

 • Satışa dair ilanın yayınlanmaması, usulsüz yayınlanması ya da tebliğ edilememesi,
 • Satışın süresi içerisinde alacaklı tarafından istenilmemiş olması,
 • İlanın elektronik ortamda yapılmamış olması,
 • Satış tarihi ile ilan tarihi arasında 1 aydan kısa bir süre bulunması,
 • Kıymet takdirine karşı yapılan itirazın değerlendirilmemiş olması,
 • Kıymet takdir raporu hazırlandıktan sonra üzerinden 2 yıl geçmesi,
 • Yayınlanan ilanda Katma Değer Vergisi oranının yanlış olarak gösterilmesi,
 • İhaleye katılımı etkileyecek maddi hataların ilanda yer alması (örneğin metrekare 200 metrekare olan taşınmazın 100 metrekare olarak gösterilmesi)
 • Taşınmaz niteliklerinin eksik gösterilmesi,
 • İlanın tirajı düşük bir gazetede yapılması vb. haller.

B-İhale Sırasındaki Gerçekleşebilecek Usulsüzlükler

 • Satış bedelinin kıymet takdir raporundaki %50’lik değeri karşılamaması,
 • İhaleni başlangıç saati ve bitiş saatine açıkça aykırı davranılması,
 • Elektronik ortam üzerinden yapılan tekliflerin değerlendirilmemesi,
 • İhale yer ve zamanının kanuna uygun  olmaması ya da ilandakinden farklı şekilde yapılması,
 • İhaleye fesat karıştırılması, ihalenin önlenmesi ya da katılımcıları tehdit gibi haller.
 • Alıcının taşınmazın önemli vasıflarına ilişkin olarak ciddi şekilde yanılması (arsanın tarla zannedilmesi örnek olarak verilebilir.) vb. çok sayıda ihalenin feshi sebepleri bulunmaktadır.

İhalenin feshi sebepleri nin çok sayıda olması ve somut olayda usulsüzlük gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenebilmesi için Ankara icra avukatı ve Ankara avukat hukuki desteği almanız faydalı olacaktır.

İhalenin Feshi Davası Ne Kadar Sürer

Bu sorunun cevabı mahkemenin iş yüküne göre değişiklik araz etmekte olup,  olması gereken dava tarihinden itibaren 20 gün içinde mahkemenin duruşma açması ve bu duruşmaya katılım sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın karar vermesidir. Ancak uygulamada ihalenin feshi dava süreleri aşılabilmektedir.

İhalenin Feshi Davasında Dava Şartı – Hukuki Yarar

İhalenin feshi davasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus dava şartı olan hukuki yarar hususudur. İİK’nun 134/8. maddesinde; “İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur” düzenlemesi mevcuttur. Bu düzenlemeye göre ihalenin feshini talep eden davacının, ihale sebebiyle bir zararı doğmuş olmalı ve bu zararı ispat etmelidir. Bu hususta Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre, ihale bedelinin, en az icra müdürlüğünce tespit edilen muhammen bedel kadar olması halinde, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediği kabul edilmektedir. Bu durumda davada hukuki yarar bulunmadığından, dava şartı yokluğundan reddedilir. İhalenin feshi için şartların oluşup oluşmadığı alanında uzman bir Ankara icra avukatı tarafından değerlendirilmelidir.

İhalenin Feshi Davasının Görüldüğü Sırasında İhale Alacaklısının Yatırdığı Bedelin Durumu ve Taşınmazın Kirasının Kime Ödeneceği Sorunu

Bir gayrimenkul veya menkul mal ihale yoluyla satış yapıldıktan sonra, ilgililer tarafından ihalenin feshi davası açılırsa, ihale alıcısına ihale bedelini yatırması için ihale tarihinden 7 günlük süre verilir, 7 gün içerisinde ihale bedeli ihale alıcısı tarafından yatırılır ve ihale için ilgililer tarafından ihalenin feshi davası açılırsa, yatırılan bedel icra dairesi tarafından  nemalandırılır. İhalenin feshi davasında davacının davası kabul edilir ve ihalenin feshine karar verilirse ihale alıcısının yatırdığı bedel nemalandırılmış bedel olarak faizi ile birlikte iade edilir.

Diğer taraftan eğer ihale edilen mal ev veya iş yeri niteliğinde bir gayrimenkul ise, ihale alıcısı, ihale tarihinden itibaren ihalenin feshi davası kesinleşinceye kadar taşınmazın kirasının icra dairesine yatırılmasını talep edebilir. Eğer taşınmaz içerisinde bir kiracı değil de ev sahibi oturuyorsa, bu durumda icra dairesi tarafından bir kira rayiç bedeli tespiti yapılarak oturan ev sahibine bu tutardaki bedeli icra dairesine yatırması talebinde bulunabilinir.

İhalenin Feshi Davasında Esastan Ret Halinde Adli Para Cezası

İlgili tarafından ihalenin feshi davası açılır ve mahkemece ihalenin feshi davasında esastan inceleme yapıldıktan sonra davanın esastan reddine karar verilmesi halinde, davacı aleyhine ihale bedelinin %10u kadar adli para cezasına hükmedilir. Ancak İcra Hukuk Mahkemesi tarafından davanı esastan değil de usulden reddedilmesi halinde adli para cezasına hükmedilemez.

İhalenin Feshi Davası Sık Sorulan Sorular

İhalenin feshi davası hangi durumlarda açılır?

Taşınmazın, aracın veya bir menkul malın İcra yoluyla satıştan sonra dosya borçlusu veya diğer ilgililerin ihaleye hazırlık aşamasında ya da ihale esnasındaki işlemlerde usulsüzlükler olması halinde açılmaktadır.

İhalenin feshi ne zaman istenir?

Yoluyla satış gerçekleştikten sonra dosya borçlusu veya diğer ilgililerin ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde bu davayı açmaları gerekmektedir

İhalenin feshi davası masrafı ne kadar?

İhale bedeli üzerinden binde 68,31 harç ödenecektir. Bu harcın yarısı talepte bulunurken peşin olarak yatırılmak zorundadır.

İhalenin feshi süresi kaç gün?

İİK m. 134/2 uyarınca ihalenin feshi davasının ihale tarihinden itibaren yedi gündür.

İhalenin feshi nereye yapılır?

İhalenin feshi davasında görevli mahkeme İcra Hukuk Mahkemesidir. Ancak ortaklığın giderilmesi yoluyla satış yapılması durumunda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olacaktır.  Yetkili Mahkeme ise satışın yapıldığı İcra Dairesinin bağlı bulunduğu İcra Hukuk Mahkemesi’dir.

İhalenin feshini talep edebilecek kişiler kimlerdir?

Satış isteyen alacaklı, tapu sicilindeki ilgililer, borçlu ve teminat vererek ihaleye katılım sağlayanlar talep edebilir.

İhale bedeli ödenmezse ne olur?

Bedel ödenmezse tamamlayıcı artırma yapılmaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki; buna rağmen ihale bedeli ödenmiyorsa satış düşecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir