İçeriğe geç

Mobbing Davası

İş Hukuku Avukatı

MOBBİNG NEDİR?

Mobbing nedir sorusu son dönemlerde işçiler açısından oldukça merak edilen bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Yargıtay; mobbing nedir ve nasıl gerçekleşir sorusuna genel anlamıyla; “Mobbing’in işyerinde gerçekleşmesi, sistemli bir şekilde yapılması, süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanması, kasıtlı yapılması, yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacı olması, mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda ve sağlığında zarar ortaya çıkarması gerekir.” olarak cevaplamaktadır.

Mobbing Ne Demek?

Mobbing ne demek; yani psikolojik tacizin hangi durumlarda ortaya çıkacağı; failin hangi fiilinin mobbing olarak değerlendirileceği kanunda net olarak tanımlanmamıştır. Bu sebeple hangi hareketlerin mobbing olarak değerlendirileceğini anlamak açısından mobbingin tüm unsurlarının varlığı gerekmektedir. Mobbing nedir ve mobbing ne demek sorularının cevabı için gelin hangi unsurların bir arada olması gerektiğine bir bakalım;

 1. İşyeri Unsuru: İddia olunan psikolojik taciz iş yerinde gerçekleşmelidir. İşçinin mal veya hizmeti üretmek amacıyla işveren tarafından sağlanan yer/ birim hukuki anlamda işyeri olarak geçmektedir. İşverenin, işçiyi işyeri dışında da araması ve/veya talimat vermesi iş koşullarınca mümkün olduğu hallerde işverenin gözetme borcuna aykırılık teşkil edecek davranışları da mobbing olarak değerlendirilebilecektir.
 • Düşmanca ve Ahlak Dışı Davranışlar: İşçiye karşı yapılan davranışlar haksız ve düşmanca olmalıdır. Öyle ki işçi açısından aşağılayıcı ve psikolojik olarak yıpratıcı bu davranışlar; yargıtay kararlarınca belirlenen ölçütlerce tehdit, şiddet, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışlara dönüşebilecektir. Ancak sadece kaba davranışlar mobbing olarak nitelendirilemez; diğer unsurların da varlığı halinde failin eylemi mobbing olacaktır. iş hukuku avukatı ankara danışma hizmeti alarak uğranılan mobbing sebebiyle işçinin haklı nedenle feshi hakkı bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz.
 • İşçinin haklı nedenle feshi ile ilgili içeriğimizi tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 • Süreklilik Unsuru: Psikolojik tacizin mobbing olarak nitelendirilmesi için bu tarz davranışların süreklilik göstermesi gerekmektedir. Ne kadar sürmesi gerektiğine dair objektif bir ölçüt olmamakla birlikte somut olayın özelliklerine göre değerlendirilecektir süreklilik unsuru. Burada ölçüt olarak davranışların sistematikliği ve yoğunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla tek seferlik, anlık davranışlar mobbing olarak değerlendirilmemektedir. İşyerinde maruz kalınan hangi davranışların mobbing olarak nitelendirilebileceğinin tespiti için alanında uzman iş hukuku avukatı ankara hukuki desteği almanız tavsiye edilmektedir.

Nitekim Yargıtay da mobbing nedir sorusunu tanımlarken :“Süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, ara sıra münferit olarak meydana gelmiş birkaç haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış mobbing olarak nitelendirilemez.’’ Demek suretiyle belirlenen ölçütün yoğunluğuna ve sistematikliğine vurgu yapmıştır.

 • Kast Unsuru: Failin, fiili bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi halinde söz konusu olacaktır. Mobbingde amaç, mağdurun kendisine olan güvenini sarsmak, karşılaştığı tacizlerle yıpratmak ve iş yerinden uzaklaşmasını sağlamaktır. Mobbing için esaslı unsurlardan biri de kast olduğundan hareketin taksirle işlenmesi halinde psikolojik taciz söz konusu olmayacaktır. Tam da bu aşamada mobbing nedir ve mobbing ne demek sorularına doğru cevap alabilmek için iş hukuku avukatı ankara desteği almanız siz değerli okuyucularımızın faydasına olacaktır.

 İşçinin Başvurabileceği Yollar

 1. Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı: İş Kanununun m.24/2 deki ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller başlıklı maddesi aslında bahsi geçen mobbingin meydana geldiği hallerdir. Bu hallerde işçinin haklı nedenle feshi hakkının oluştuğu kabul edilmektedir. Sayılan haller kanunda sayıldıkları kadarıyla sınırlı değildir. İşyerinizde mobbinge maruz kaldı
 2. İşe İade Davası: İşçinin mobbinge uğraması ve işverence sözleşmenin haksız olarak feshi sonrası işçi, işe iade davası açabilecektir. Diğer taraftan işçinin mobbing ile istifaya zorlanması veya işçinin istifa iradesinin sakatlanması halinde, fesih işveren tarafından yapılmış gibi kabul edilecek, haksız fesih olarak değerlendirilip, işe iade davası açılabilecektir. İşe iade davası yasal sürelere uyulmak suretiyle yönetileceğinden iş hukuku avukatı ankara danışmanlığı almanız oldukça menfaatinize olacaktır.
 3. Tazminat Davası: Tazminata hükmedilebilmesi için işçi üzerinde doğan zarar ile işverenin fiili arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Yükümlü taraf bu illiyet bağını ispat etmelidir. İspat buradaki en önemli kavram olarak karşımıza çıktığı için iş hukuku avukatı ankara hukuki desteği almanız hak ve menfaat kaybı yaşamanızın önüne geçecektir.
 4. Sosyal güvenlik hukuku bakımından sonuçlar: Mobbing sebebiyle işçide doğan zararların iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilebileceği; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 ve 14. Maddelerinde sayılan hallerin söz konusu olması durumunda sosyal güvenlik hukuku açısından işçiye bir takım haklar doğacaktır. İlgili kanunun 16. Ve 63. Maddelerinde bu halde işçinin hakları hüküm altına alınmıştır. Haklarınızın doğru tespiti açısından ve işçinin haklı nedenle feshi bakımından doğru bilgilere iş hukuku avukatı ankara danışmanlığı alarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
 5. İş Görme Borcunu İfadan Kaçınma: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13. Maddesinde çalışmaktan kaçınma hakkı yer almaktadır. Buna göre işçi ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kaldığı halde kurula veya işverene başvurmalıdır. İşçi talep etmesine rağmen önlem alınmadığı takdirde, haklı fesih nedeni olarak işçinin iş sözleşmesini sonlandırması mümkündür. Mobbing nedir ve mobbing ne demek sorularına yanıt bulabilmek için iş hukuku avukatı ankara süreç boyunca sizlerle birlikte olacaktır.

Mobbing Davalarında İspat

Mobbing davalarında ispat, işçiye uygulanan mobbing ile işçide doğan zararlar arasında illiyet bağı kurulması açısından önemlidir. İspat yükümlülüğü işçinin izleyebileceği yollar açısından farklılık göstermektedir, izlenecek her yol açısından ispat külfetinin hangi tarafta olduğunun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Mobbing davalarında ispat çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple iş hukuku avukatı ankara sizler adına bu süreci itina ile yürütecektir.

Mobbing Ne Demek?

Mobbing nedir ve mobbing ne demek sorusunun cevabı olarak ‘’İşyerinde çalışan işçiye karşı aynı iş yerinde çalışmakta olan bir veya birden çok kişi tarafından uygulanan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum vb. davranışlar bütününe mobbing denilmektedir.’’

Mobbing İspat Yükü Kimde?

Mobbing iddiası işçi tarafından ortaya koyulduktan sonra, işveren ortada mobbing oluşturan bir durumun söz konusu olmadığını ispat yükü altındadır. Mobbing halinde işçinin haklı nedenle feshi imkânı bulunmaktadır.

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Mobbing iddiası; tanık, kullanılan ilaçlar, varsa kamera kayıtları, telefon görüşmeleri, ses kayıtları, mesajlar vb. çok sayıda delille ispatlanabilmektedir.

İşyerinde Mobbing Sayılabilecek Haller?
 • Söylenti çıkarmak
 • İşçinin ofiste tecrit edilmesi.
 • Çalışanın görevlerini yerine getirmesini engellemek
 • Çalışanın zorla işten çıkmasını sağlamak
 • Konuşurken sözünün kesilmesi.
 • Küskünlükler.
 • Yok sayılma.
 • Dışlanma
 • Yalnız bırakılma
 • Lakap takma.
 • Yok sayılma
 • Lakap takma
 • Kıyafetlerinin eleştirilmesi
 • Cinsel tacize maruz bırakılması
 • Sözlü ya da yazılı her türlü tehdit
 • Kaba ve kötü sözlerle rencide edilme
 • Görmezden gelinme
 • Yapılan işin sabote edilmesi
 • Sürekli suçlanma
 • Sürekli eleştirilme
 • Uygunsuz ve ahlak dışı şakalar yapılması
 • Statünün küçümsenmesi
 • Motivasyonun kırılmaya çalışılması
 • İş  tanımı dışında işler verilmesi
 • Alışılmış iş düzenini bozularak farklı işlere yönlendirilmesi, zorlanması,
 • Bu tarz davranışlara maruz kalıyorsanız iş hukuku avukatı ankara danışmanlığı almanız tavsiye edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir