İçeriğe geç

İcra Memur Muamelesini Şikayet

İcra memur muamelesini şikayet, İcra İflas Kanununun 16.maddesinde düzenlenmiştir. İcra dairelerine icra iflas kanununu uygulama görevi verilmiş olup, ilgili maddede sayılan hallerde, icra memur muamelesini şikayet yoluna başvurulabilmektedir. Burada yapılacak olan şikayet konusunu icra iflas daireleri tarafından yapılan işlemler oluşturmaktadır. İİK madde 16’da şikayet sebeplerinin 4 ana başlıkta düzenlendiği görülür. Bunları kısaca açıklamamız gerekirse;

A. ŞİKAYET SEBEPLERİ

 

  1. İşlemi Kanuna Aykırı Olması

İcra memurunun yaptığı işlem kanuna aykırı olması durumu, memurun kanun hükmünü eksik uygulaması, hiç uygulamaması veya gereği gibi uygulamaması halinde ortaya çıkacaktır. Bu halde memurun kusurunun veya kastının olması, işlem nedeniyle şikayetçinin zarara uğraması zorunlu değildir. İşlemin kanuna aykırı olması neticesinde zarara uğrayıp uğramama durumu gözetilmeksizin icra memur muamelesini şikayet yoluna gidilebilecektir.

Burada kanundan kasıt İİK ile birlikte diğer kanunlar, tüzük ve yönetmelikler de dahil edilmektedir.

HGK., E. 2018/631 K. 2021/934 T. 6.7.2021: “Bu hükümde belirtilen Kuruma başvuru yapılması ve otuz günlük ödeme süresi geçmeden Kurum aleyhine cebri icra yoluna başvurulamayacağı düzenlemesi emredici bir hüküm olup, takip şartıdır. Maddi hukuka ilişkin olmayıp, takip hukukuna ilişkin olduğundan ve re’sen gözetilmesi gerektiğinden şikâyet sebebi teşkil eder. İcra memurunun kusurlu olup olmaması, icra mahkemesinde inceleme konusu yapılan işin şikâyet olup olmadığını belirlemede etkili değildir”

  1. Yapılan İşlemin Hadiseye Uygun Olmaması

Yapılan işlemin hadiseye uygun olmaması sebebi, işlemi yapan memura kanun tarafından tanınan takdir yetkisi olması durumunda söz konusu olacaktır. Takdir yetkisi kimi hükümlerde açıkça belirtilirken, kimisinde hüküm okunduğunda yoruma gerek kalmadan açıkça anlaşılır. Memurun takdir yetkisini, kanunun ve hükmün amacını aşmadan kullanması gerekmektedir.

Ancak memur, takdir yetkisi verilmeyen durumda takdir yetkisini kullanırsa kanuna aykırı işlem tesis etmiş olacaktır. Bu halde de icra memur muamelesini şikayet yoluna başvurulabilecektir. Yapılacak olan şikayetten etkin bir sonuç alabilmek için mutlaka bir Ankara icra avukatından hukuki destek alınmalıdır.

  1. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi

Bu sebebin ortaya çıkabilmesi icra memurunun yapmakla yükümlü olduğu işi ve bir işlemi yapmayı reddetmesi halinde ortaya çıkacaktır. Memurun bu halde açık veya zımni olarak reddedebilir. Burada önemli olan husus icra memurunun hiç işlem yapmamış ya da işlem yapmıyor olmasıdır. İcra memuru tarafından işlem yanlış olarak yapılmış ise diğer şikayet sebeplerine dayanarak icra memur muamelesini şikayet gündeme gelecektir. İcra memur muamelesini şikayet yoluna başvurmadan önce hangi şikayet sebebine dayanılacağının belirlenmesi için  Ankara avukat ve Ankara icra avukatı desteği alınmalıdır.

Yarg. 12. H.D. T. 25.03.2013, E.2013/2571, K. 2013/11044:“…İcra müdürünün anılan yasa hükmüne aykırı şekilde sıra cetveli yapmadan ödeme yapması ve sıra cetveli yapılması talebini reddetmesi bir hakkın yerine getirilmesi ile ilgili olup, bu konudaki şikâyet İİK’nun 16. maddesi uyarınca süresizdir. O halde mahkemece şikâyetin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin süre aşımı nedeniyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile…”.

  1. Bir Hakkın Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması

Bu sebep hem talep üzerine hem de icra müdürlüğünün kendiliğinden yapması gereken işlemler açısından ortaya çıkabilir. İcra memuru yapmakla yükümlü olduğu işlemi kasten sürüncemede bıraktığı halde şikayet konusu teşkil edecektir.

İcra Mahkemesine başvurulduktan sonra sürüncemede bırakılan iş yapılırsa bu halde şikayet konusuz kalacaktır. İcra İflas Kanunu madde 16’daki icra memur muamelesini şikayet sebeplerinden hangisine dayanılacağının doğru olarak belirlenip bu doğrultuda şikayetin etkili bir anlatımla yapılması için Ankara avukat hukuki desteği almanız tavsiye edilir.

B. ŞİKAYET USULÜ ve SÜRESİ

Şikayet yoluna taraflardan alacaklı, borçlu veya vekilleri başvurabilecektir. Şikayet mercii ilgili icra müdürlüğünün bağlı olduğu İcra Mahkemeleridir, bu nedenle ivedi işlerden sayılır. İvedi işlerden sayılmasından ötürü adli tatilde de süreler işlemeye devam edecektir.

Şikayet süresi ise 7 gündür. Bu süre, şikayet konusu işlem tebliğ ediliyorsa tebliğ tarihinden itibaren; tebliğ edilmiyorsa öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

Ancak şikayet konusu bir hakkın yerine getirilmemesi, sebepsiz sürüncemede bırakılması veya yapılan işlemin kamu düzenine aykırı olması halinde şikayet süreye bağlı değildir.

İcra memur muamelesinin süreli şikayet süresine tabi olduğu durumların tespiti ve itiraz sürelerinin kaçırılması neticesinde hak kaybına uğramamak için Ankara icra avukatı ve Ankara avukat hukuki danışmanlığı almanız oldukça faydalı olacaktır.

C. ŞİKAYET SONUCU

Mahkeme yapılan şikayeti kabul ederse şikayet konusu işlemi ya bozar ya düzeltir. Bununla birlikte şikayet sebepleri icra memurunun kusurundan doğmuşsa İİK m.5 hükmüne göre Ankara avukat dava takip hizmeti alınarak idare aleyhine tazminat davası açılabilecektir. İdarenin ayrıca memura rücu hakkı da bulunmaktadır.

İcra Memur Muamelesini Şikayet Sık Sorulan Sorular

İcra Memur Muamelesini Şikayet

Yalnızca icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı İcra Hukuk Mahkemesi’ne şikayet yapılır.

İcra memurunu şikayet takibi durdurur mu?

İcra memurunun şikayet edilmesi takibi kendiliğinden durdurmayacaktır.

Memur muamelesini şikayet kaç gün?

İcra memur muamelesini şikayet İİK uyarınca 7 gündür. Ancak bazı hallerde 7 günlük şikayet süresi uygulanmayacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir