İçeriğe geç

Mirasın Reddi

Ankara Miras Avukatı

Mirasın reddi, bir başka ifade ile reddi miras Türk Medeni Kanunu’nun 605. Ve devam eden maddelerinde düzenlenmiştir. Mirasın reddi mirasbırakanın vefatı ile birlikte yasal ve atanmış mirasçılara tanınan kanuni bir haktır. Mirasbırakanın vasiyet alacaklısı konumunda bulunan bir kişinin mirası red hakkı bulunmamaktadır. Mirasın reddi mirasbırakanın vefatından önce yapılamamaktadır, yasal  ve atanmış mirasçıların mirası red işlemi yapabilmeleri ancak ve ancak muris vefat ettikten sonra gerçekleşebilir. Yasal ve atanmış  mirasçılar murisin sağlığında miras payı almak istemiyorsa miras hisselerini devredebilir veya mirastan feragat sözleşmesi yapmalıdırlar. Mirasın devri ve feragatına ilişkin işlem yapmadan önce mutlaka bir miras hukuku alanında uzman Ankara avukat hukuki danışmanlığı alınarak yapılmalıdır.

Mirasın Reddinin Özellikleri;

  • Tek yanlı olarak yapılan ve yenilik doğuran bir hukuki işlemdir.
  • Miras reddedildikten sonra bu redden dönülemez.
  • Mirasın reddi işlemi herhangi bir şarta ya da kaydı bağlı olarak yapılamaz.
  • Mirası reddeden yasal ve atanmış mirasçının mirasçılık sıfatı ortadan kalkar.

Mirasın Reddi Türleri

Mirası red hakkının yasal ve atanmış mirasçılara tanınan bir hak olduğundan bahsetmiştik. Bu aşamada mirası reddetmek isteyen yasal ve atanmış mirasçılar bu işlemi Türk Medeni Kanunu’nun 605. Maddesine göre 2 farklı şekilde yapabilmektedirler.

Mirasın Gerçek Reddi

Türk Medeni Kanunu madde 609’a göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olan yasal ve atanmış mirasçının hiçbir kayda ve şarta bağlı olmaksızın mirası reddettiklerine ilişkin beyanı mirasbırakanın son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yazılı ya da sözlü olarak bildirmeleri ile miras reddedilir. Bu hakkın kullanılabilmesi için mirasın intikal etmiş olması gerekmektedir. Mirasbırakanın ölümü ile birlikte tarafınıza düşen mirası herhangi bir şarta bağlı olmaksızın reddetmek istiyorsanız mirasın gerçek reddi işlemi yapılmalıdır. Mirasın gerçek reddi 3 aylık hak düşürücü süreye bağlı bir işlem olduğundan dolayı hak ve menfaat kayıplarının önüne geçmek amacıyla alanında uzman bir Ankara miras avukatı hukuki desteği alınarak yapılması önemle tavsiye edilir.

Mirasın Hükmi Reddi

Mirasın hükmen reddi mirasın kendiliğinden kabulü kuralının istisnası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölüm tarihi itibariyle mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli ya da resmen tespit edilmiş ise miras mirasçı tarafından reddedilmiş sayılır. Bu duruma mirasın hükmen reddi denilmektedir. Mirasın hükmen reddi için mirasçının herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan, bir karine olarak mirasın mirasçılar tarafından hükmen reddedilmiş sayılacağı kabul edilmiştir. Bu kapsamda mirasbırakanın ödemeden acizliği ve terekenin borca batıklığı her türlü yasal delille ispat edilebilmektedir. Mirasın hükmen reddinde 3 aylık hak düşürücü süre kuralı uygulanmaz. Her ne kadar mirasbırakanın terekesindeki aktifler pasifleri karşılamasa da yani tereke borca batık olsa dahi bazı durumlarda mirasın hükmen reddi dikkate alınmamakta ve mirasçılara mirasbırakanın vergi borçlarından dolayı icra dairelerinden ya da vergi dairelerinden ödeme emri gönderilebilmektedir. Bu aşamada sürecin doğru yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Hükmi ret durumu dava yoluyla istenebileceği gibi icra takiplerinde de itiraz olarak ileri sürülebilir. Mirasbırakan sağlığında vergi borçlarını ödememiş ve bu borçlar birikmiş ise bu durumda vergi borcunun mirasbırakanın ölüm tarihi itibariyle miktarı dikkate alınarak hükmi ret işlemi yapılacaktır.

Mirasın Hükmen Reddi Davası

Mirasın hükmen reddi davası 3 aylık hak düşürücü süreye bağlı olmaksızın Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilecek bir davadır. Mirasın hükmen reddi için kural olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmamakla beraber, miras bırakanın borçluları tarafından icra takibi başlatılmış ise, ilgili dosyaya müteveffanın mirasçısı olarak borçlu olarak eklenme tehlikesi de bulunmaktadır. Ya da mirasbırakanın bilinmeyen vergi borçları bir anda tarafınıza tebliğ olabilir. Bu gibi durumlarda terekesi borca batık olan mirasbırakanın borcunu ödememek için Ankara avukat aracılığı ile Mirasın hükmen reddi davası açılmalıdır.

DİKKAT!: Mirasbırakandan tarafınıza borca batık bir miras kalmış ve mirası kabul etmemenize rağmen mirasbırakanın kişisel veya vergi borçlarından dolayı  şahsınıza icra emri/ödeme emri gönderilmiş ise dava yoluyla mirasın hükmen reddinin tespiti istenebilir ya da icra takiplerine itirazda bulunulabilir. Yasal veya atanmış mirasçı olmanız sebebiyle büyük borçlar ödemek zorunda kalmamak için Ankara avukat aracılığıyla Ankara miras avukatı  sizler adına takip ve dava sürecini özenle yürütecektir.

Mirası Ret Hangi Sürede Yapılmalıdır?

Yasal ve atanmış mirasçıların mirası reddetme hakkını kullanabilmeleri için murisin ölüm tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Bu süre kaçırıldığı takdirde miras kesin olarak kabul edilmiş sayılır. Atanmış mirasçılar açısından süre atanmış mirasçı olduklarının kendilerine tebliğ edildiği tarih itibariyle başlar. Haklı gerekçeleri olan yasal ve atanmış mirasçılar 3 aylık sürenin uzatılmasını sulh hukuk mahkemesi hakiminden talep edebilecektir. Ancak bu aşamada öne sürülen gerekçenin haklı olup olmadığının tespiti tamamen hâkimin takdirindedir. Mirasın reddi  için öngörülen 3 aylık red süresi hak düşürücü bir süre olup, sürenin kaçırılması halinde bir daha mirasın reddi gündeme gelemeyecektir. Yasal süresi içerisinde mirasın red işlemlerini eksiksiz olarak yapabilmek Ankara miras avukatı danışmanlığı almanız ve süreci birlikte yürütmeniz büyük önem arz etmektedir.

Ret süresi içinde yasal veya atanmış mirasçılardan birisinin ölmesi durumunda mirası ret hakkı ölen mirasçının mirasçılarına geçecektir. Yasal veya atanmış mirasçı mirasbırakanın ölümünden 2 ay 10 gün sonra ölmüş ve bu süre içerisinde mirası ret hakkını kullanamamış ise onun mirasçılarının mirası reddedebilmesi için 20 günlük bir süresi kalmış olacaktır. Özetle süre nerede kaldı ise oradan itibaren işlemeye devam eder.

Mirası Ret Beyanından Dönülebilir Mi?

Türk Borçlar Kanunu madde 23 ve diğer maddelerinde düzenlenen yanılma, aldatma, korkutma halleri olan irade sakatlığı durumlarının somut olayda mevcut olması dışında mirası red beyanından dönülemez.  Yanılma, aldatılma veya korkutulma etkisinde mirasın reddi beyanında bulunmuşsanız hak kaybı yaşamamak adına mutlaka bir Ankara avukat danışmanlığı almanız süreci sizler adına daha sağlıklı kılacaktır.

Mirasın Reddinin Sonuçları

  • Mirasçı mirası reddederse mirasbırakandan önce ölmüş gibi sonuç doğuracaktır.
  • Mirasın yasal mirasçılardan biri tarafından reddedilmesi durumunda eğer varsa mirasçının miras payı altsoyuna geçecektir.
  • Ancak atanmış mirasçılar için altsoya intikal kuralı gerçekleşmeyecektir. Yani atanmış mirasçılardan birinin mirası reddetmesi durumunda miras atanmış mirasçının altsoyuna intikal etmeyecektir.
  • En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye olunur.

Mirasın Reddi Sık Sorulan Sorular

Reddi miras şartları nedir?
  • Gerçek ret için  ergin ve ayırt etme gücüne sahip olan yasal ve atanmış mirasçı olmak ve 3 ay içinde ret beyanında bulunmak.
  • Hükmi red için  mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli ya da resmen tespit edilmiş ise 3 aylık süreye bağlı kalmaksızın mirasın reddi söz konusu olmaktadır.
3 ay içinde reddi miras yapılmazsa ne olur?

3 aylık süre hak düşürücü süre olup, bu süre içerisinde miras reddedilmişsse bir daha mirası red yapılamaz. Ancak mirasbırakanın terekesi borcu batık ise hükmi ret müessesine göre işlem yapılabilmektedir. Ankara avukat mirası red işlemlerinizi özenle takip edecektir.

Noterden reddi miras olur mu?

Reddi miras ve mirasın reddi işlemleri noterden gerçekleştirilememektedir.

Miras kalan borcu ödemek zorunda mıyım?

Mirasbırakanın terekesi borcu batık ise ve mirası kabul anlamı taşıyan işlemler yapmadıysanız hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına mutlaka bir Ankara miras avukatı hukuki danışmanlığı almanızda fayda vardır.

Mirastan borç kalırsa ne yapmalıyım?

Mirasın hükmen reddi davası ile mirasbırakanın terekesinin borca batık olduğu tespit edilir ve borç ödemek zorunda kalmazsınız. Ankara miras avukatı itiraz ve dava sürecini sizler adına özenle yürütecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir